Utvalg for teknisk sitt vedtak

Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 de endringer av PlanID 05601 Bjørnestad gnr/bnr 113/63 som fremkommer av vedlagt plankart Bjørnestad gnr. 113 bnr. 63 m.fl. datert 17.6.2024 og tillegg i bestemmelsene som listet i avsnitt for «Planendring» under.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune innen 3 uker fra i dag på epost post@farsund.kommune.no  eller til Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund.

Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra i dag. 

Nærmere opplysninger om reguleringsplanene fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 38 38 20 00 eller på epost oystein.bekkevold@farsund.kommune.no   

Ved henvendelse angående saken, vennligst referer til saksnummer. 24/01338.

 

Vedlegg:

Vedtak.pdf
Saksutskrift - Reguleringsendring etter forenklet prosess - PlanID 05601 Bjørnestad gnr-bnr 113-63.pdf
Plan Bjørnestad.pdf
Bestemmelser Bjørnestad.pdf