Utvalg for teknisks vedtak


Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 og 12-14 de endringer av PlanID 08200 Kjørrefjord Småbåthavn som fremkommer av vedlagt plankart sist revidert 6.5.2024 og vedlagte bestemmelser for Kjørrefjord småbåthavn sist revidert 11.6.2024.


Klageadgang


Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune innen 3 uker fra i dag på epost post@farsund.kommune.no eller til Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund. Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra i dag.
Nærmere opplysninger om reguleringsplanen fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 38 38 20 00 eller på epost oystein.bekkevold@farsund.kommune.no


Ved henvendelse angående saken, vennligst referer til saksnummer 24/01286.

Vedlegg:

24_01286-10 Varsel om vedtatt reguleringsendring etter forenklet prosess - PlanID 08200 Kjørref 513723_2_1.PDF
24_01286-8 Vedtak 510504_1_1.PDF
24_01286-5 Bestemmelser Kjørrefjord småbåthavn rev.11.6.2024 508259_2_1.PDF
24_01286-7 Søknad om reguleringsendring 508188_2_1.PDF
24_01286-7 Plankart 508186_2_1.PDF
24_01286-9 Saksutskrift - Reguleringsendring etter forenklet prosess - PlanID 08200 Kjørrefjord 510718_1_1.PDF