Utvalg for teknisk sitt vedtak:
Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 de endringer av reguleringsplan for Lycke gård Spindanger av 4.2.1997 som følger av plankart og bestemmelser med planID 4206_05700 med følgende endringer:

1. Gjeldene plankart og bestemmelser av 4.2.1997 oppheves.

2. Alle formål under bebyggelse og anlegg samt samferdsel og infrastruktur, herunder veger, gangveger, parkering, uthus, naust og brygger har byggegrense mot sjø som samsvarer med formålsgrensen».

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune, teknisk utvalg, innen 3 uker fra 4.1.2021.
Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra 4.1.2021.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 20/02774.

Tilhørende dokumenter:

Vedtatt planendring PlanID 4206 05700 Reguleringsplan for Lycke gård gnr_bnr 200-1.pdf

Saksutskrift - Mindre endring av reguleringsplan for Lycke gård.pdf

Vedtak.pdf

Nye reguleringsbestemmelser.pdf

Reguleringsplan 1997.pdf