Vedtekter for de kommunale barnehagene

 
Vedtekter for de kommunale barnehagene
Saksnummer: 15/20 – Møtedato: 27.05.2020
§ 1. Eierforhold og forvaltning
Farsund kommune er eier av de kommunale barnehagene som drives i samsvar med lov om barnehager, forskrifter og retningslinjer av Kunnskapsdepartementet, kommunale vedtak og vedtekter for barnehagene.
§ 2. Formål
Barnehageloven § 1 definerer formålet slik:
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
§ 3. Barnehagens innhold
Jfr. Barnehageloven § 2
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) ved forskrift.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.
§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. (Jfr. Barnehageloven § 4)
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
(Jfr. Barnehageloven § 4)
Barnehagens samarbeidsutvalg består av 2 foreldrerepresentanter, 2 ansatte og 1 kommunalt valgt representant fra Hovedutvalg for Oppvekst og kultur.
Foreldrerepresentantene og ansattes representanter velges for 2 år om gangen.
Vararepresentanter velges for 1 år om gangen.
Den kommunale representanten velges for 4 år.
Styrer forbereder saker og er sekretær for samarbeidsutvalget og har møte-, tale- og forslagsrett. Leder for samarbeidsutvalget og styrer lager saksliste til møtene.
Kopi av referat sendes til Utvalg for Oppvekst og kultur.
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
§ 5 Taushetsplikt
Alle ansatte i barnehagene har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven §§13 til 13 f.
(jfr. Barnehageloven § 20)
§ 6 Opplysningsplikt
Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehageloven §§ 21 og 22.
§ 7 Politiattest
Alle ansatte og personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene må i forkant fremlegge tilfredsstillende politiattest.
§ 8 Bemanning
Barnehagene skal ha tilstrekkelig bemanning, slik at tilbudet som gis er pedagogisk tilfredsstillende.
Barnehagene har styrer, som er ansvarlig for den daglige driften.
(jfr. Barnehageloven § 18)
§ 9 Arealnorm
Farsund kommune beregner leke- og oppholdsareal ut fra følgende normtall:
Leke- og oppholdsareal inne:
4 m2 pr. barn over 3 år
5,3 m2 pr. barn under 3 år Utvendig uteareal:
Er omtrentlig minimum 6 ganger som godkjent leke- og oppholdsareal inne
§ 10 Helseerklæring
Før barnet begynner i barnehagen skal det fremlegges erklæring om barnets helse.
(jfr. Barnehageloven § 23)
§ 11 Internkontroll
Barnehagen drives i samsvar med forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler. Barnehagene utarbeider interne HMS rutiner tilpasset lokale forhold.
§ 12 Oppholdstider
Barnehageåret i Farsund kommune starter opp 15.08 og avsluttes 14.08.
I de kommunale barnehagene tilbys det heldagsplasser, og det anbefales at barnet oppholdstid ikke overskrider 9 timer hver dag.
Informasjon om den enkelte barnehages åpningstider fås ved henvendelse til barnehagen. Barnehagene er åpen året rundt unntatt 2 uker i juli.
(se Ferie § 16 Ferie)
Barnehagen har også stengt julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og planleggingsdagene.
Barnehagene har 6 planleggingsdager pr. år. Barnehagene er stengt disse dagene. Planleggingsdagene blir kunngjort i begynnelsen av barnehageåret, og nedfelles i barnehagens årsplan.
§ 13 Samordnet opptaksprosess
Samtlige barnehager i Farsund kommune samarbeider ved opptak av barn. Likebehandling av barn samt likebehandling av kommunale og private barnehager blir dermed ivaretatt.
(jfr. Barnehageloven § 12)
Opptaksmyndighet
Enhetsleder Barnehage foretar opptaket i samarbeid med styrere i de enkelte barnehagene.
Enhetsleder Barnehage er hovedansvarlig for opptaksprosessen, og skal se til at søkernes rettsikkerhet blir ivaretatt, og at saksbehandling foregår forsvarlig og effektivt. Det er et hovedopptak i Farsund kommune i året. Søknadsfristen er 1. mars, og blir annonsert på kommunens hjemmeside.
(jfr. Barnehageloven § 13) Prioritet ved opptak
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.
Klage
Det er anledning til å klage på opptak jfr. § 13 i Barnehageloven. Klagen må fremmes skriftlig, og klagefristen er 3 uker etter tilbudsbrevet er mottatt.
Opptakskrets
Barn bosatt i Farsund kommune Opptak- og Fordelingskriterier:
1. Prioritet til barnehageplass
a) Barn med nedsatt funksjonsevne
b) Barn det er fattet vedtak for etter lov om barneverntjenester §§ 4-12, 4-4 annet og fjerde ledd.
2. Barn med behov og vansker som § 13 ikke favner om
3. Søsken i samme barnehage. Gjelder også halvsøsken som bor fast sammen
4. Barn av ansatte i kommunal barnehage
5. Faktoren hensiktsmessig gruppesammensetning. Det tas hensyn til eksisterende barnegruppe med utgangspunkt i alder og kjønn.
6. Som hovedregel ved lik prioritering foretas det loddtrekning på søkerne. Supplerende Barnehageopptak:
Søknader om barnehageplass som mottas utover hovedopptaket, blir behandlet i tråd med opptaks- og fordelingskriteriene som gjelder ved hovedopptak.
Ved suppleringsopptak tilbys det barnehageplass etter søknad fortløpende i barnehager med ledig kapasitet.
Søknader om barnehageplass som mottas etter søknadsfrister, blir behandlet i etterkant av de søknadene som er mottatt innen søknadsfristen.
§ 14 Oppsigelse av barnehageplass
Det er 1 måneds oppsigelsesplass på tildelt barnehageplass. Oppsigelsestiden gjelder fra den 1. i hver måned, og må foreligge skriftlig.
Med unntak: Oppsigelse levert etter 1. april medfører oppholdsbetaling ut barnehageåret.
Det er 1 måneds varsel ved redusering av barnehageplassen.
Barn som er tildelt plass beholder plassen frem til skolestart, eller til plassen sies opp.
§ 15 Foreldrebetaling
Betalingssatsen for 100 % barnehageplass i kommunale barnehager samsvarer med maksimalgrensen fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Foreldrebetalingen for deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et fulltidstilbud.
(jfr. Barnehageloven § 15 om foreldrebetaling § 2)
Det faktureres foreldrebetaling 11 måneder i året, 15. Juli – 14. august er betalingsfri. Foreldre/foresatte får hver måned tilsendt betalingsblankett fra Farsund kommunekasse med forfall den 20. i hver måned.
Det faktureres månedsvis med henholdsvis halv måned i august og halv måned i juli. Det betales for halv måned hvis barnet begynner i barnehagen etter den 15, og det betales full pris i oppsigelsestiden.
Manglende betaling kan føre til oppsigelse av plassen. Styrer fatter vedtak om oppsigelse av plassen.
Ved manglende betaling følges Kommunekassens rutiner for innkreving av utestående krav. Ved 3 måneders manglende betaling sendes det ut brev fra barnehagen med tilbud om å inngå avtale om nedbetalingsplan. Dersom avtale om betalingsplan ikke inngås eller overholdes vil det føre til oppsigelse av plassen.
Ekstra kostnader som barnehagen blir påført som følge av henting etter stengetid, belastes foreldre/foresatte med kr. 500,- fra og med 2. gangs overtredelse. 1. gangs overtredelse blir skriftlig loggført av barnehagestyrer, og signert av foreldre/foresatte. Etter gjentatte ganger og etter 5 overtredelser av for sen henting, vurderes oppsigelse av barnehageplassen.
Det må betales under barns fravær.
Matpenger kommer i tillegg til ordinær foreldrebetaling. Satsen for matpenger justeres hvert år i tråd med prisutvikling, og bestemmes i forbindelse med kommunebudsjettet.
Reduksjon eller fritak for foreldrebetaling
Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin til barnehageplass.
Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage.
De dette gjelder må sende søknad vedlagt dokumentasjon til kommunen, og deretter motta et enkeltvedtak som gjelder resten av barnehageåret.
Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen fås ved henvendelse til styrer/enhetsleder i barnehage eller kommuneadministrasjonen. Info og søknadsskjema ligger også på Farsund Kommune sin hjemmeside.
Reduksjon eller fritak i foreldrebetaling ved sykdom:
Det kan søkes reduksjon eller fritak fra foreldrebetalingen dersom barnet er borte i fra barnehagen mer enn 4 uker sammenhengende pga. sykdom. Skriftlig søknad sendes Farsund Kommune v/barnehageenheten, og legeerklæring må legges ved.
Søskenmoderasjon
Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.
Reduksjon i foreldrebetaling v/ barn nr. 2 30%
Reduksjon i foreldrebetaling v/ barn nr. 3, 4 osv. 50%
Søskenmoderasjon gjelder også når barnet ikke har barnehageplass i samme barnehage innen kommunen. Dersom barna har plass i kommunal og privat barnehage fordeles reduksjonen i foreldrebetalingen likt, uavhengig av plass-størrelse.
(jfr. Barnehageloven § 15, forskrift om foreldrebetaling)
§ 16 Ferie
Barn i barnehage skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.
Barnehagen har stengt 2 siste uker i juli. Hvert barn skal ha 3 ukers sammenhengende sommerferie i forbindelse med barnehagens feriestengning.
Barnehagen kan i skolens sommerferie, jul og påskeferie ha reduserte åpningstider. Ferieavviklingen, barnets første år i barnehagen, skal ved behov stå i forhold til den tiden barnet har vært innmeldt i barnehagen.
For barn som skal begynne på skolen må ferien være avviklet før 15. august samme år.
Barnehagen vil med frist 1. mai overfor foresatte etterspørre når sommerferien skal avvikles. Foreldrene melder inn med 2 ukers frist om den 4. ferieuken skal tas ut ellers i året for at den skal defineres som ferieuke.
§ 17 Forsikring
Alle barn er dekket av kollektiv ulykkesforsikring for opphold samt reise til og fra barnehagen.
§ 18 Revisjon av vedtektene
Vedtektene revideres ved behov.
Forslag om endringer sendes ut til høring til alle kommunale barnehager. Endringsforslag gjennomgås i barnehagenes SU. Merknader og kommentarer herfra videresendes Farsund kommune v/enhetsleder, som påser at innspillene tas med i saksfremstillingen til Utvalg for oppvekst og kultur.