Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utviklingen og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter, jf. Barnehageloven § 31

Dersom barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp må barnet henvises til Lister PPT for utredning og utarbeidelse av sakkyndig vurdering. Mer informasjon om spesialpedagogisk hjelp finner du her

Skyss

I noen tilfeller vil det være nødvendig med skyss for at barnet kan benytte seg av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp, jf. Barnehageloven § 36.

Søknad om skyss sendes til Farsund kommune.

Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. Barnehageloven § 37. For å ha rett til tilrettelegging etter loven må barnets funksjonsnedsettelse være av en slik art at det kreves tilrettelegging utover det som er innenfor barnehageeiers plikt. Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen.

Målsettingen med tilrettelegging etter § 37 er ikke en endring eller utvikling hos barnet, men det å bygge ned de barrierene som gjør at barnet ikke kan ta i bruk barnehagetilbudet i likhet med andre barn.

Det er foreldre som søker om individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet til barnet.