Tilskudd til tiltak i Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista

Ordningen med utvalgte kulturlandskap (UKL) ble fra 1. januar 2020 overført til kommunen.

Tilskudd til tiltak i UKL i jordbruket skal bidra til å sikre verdier knyttet til kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer og å sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Tilskudd kan også gis til tiltak for næringsutvikling når dette stimulerer til utvikling eller bruk av verdiene i området.

Lenke til områdeplan for Utvalgt Kulturlandskap Vest-Lista, 2022

Hvem kan søke tilskudd?

Tilskuddet gjelder for tiltak innenfor Utvalgte kulturlandskap. Grunneiere, privatpersoner og organisasjoner kan søke om tilskudd. 

Hvordan søker du om tilskudd?

Her finner du lenken til søkandsskjemaet.

Lenke til elektronisk skjema 

Dersom du har behov for hjelp for å kunne sende inn skjemaet tar du kontakt, se høyre side.

Hvilke tiltak kan få midler?

 • Det kan gis investeringstilskudd til engangstiltak
 • Det kan gis årlige tilskudd til drift og skjøtsel som for eksempel:
  • Restaurering og skjøtsel av arealer
  • Tiltak som stimulerer til beitebruk
  • Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger
  • Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner
  • Planlegging av tiltak
  • Kartlegging og dokumentasjon av naturverdier og utarbeiding av skjøtselsplaner
  • Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
  • Formidling
  • Næringsutvikling for utvikling og bruk av Leka utvalgte kulturlandskap
  • Andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

Satser og egenandeler for ulike tiltak

Tilskuddsandelen for investeringstiltak skal normalt ikke overstige 70 % av kostnadene med tiltaket. For jordbruksforetak kan det etter søknad tildeles årlig tilskudd til skjøtsel.