Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger i Farsund kommune:

1. Kommunen kan gi jubileumsgave til frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål.

2. Lag og foreninger må selv informere kommunen om sine jubileer. Dette kan gjøres ved å sende informasjon om dette til kommunen, eller ved å invitere ordfører, rådmann eller andre fra kommunen til deltakelse på markering av jubileet.

3. Det gis kr. 10.000,- i jubileumsgave. Gaven utdeles ved 25-, 50-, 75- og 100-årsjubileum. Deretter hvert 25. år.

4. Dersom representant fra kommunen deltar på jubileumsarrangementet, kan det i tillegg til pengegave gis blomster.

5.  Kommunen har oppdatert oversikt over utbetalte jubileumsgaver.

6. Deltar ordfører eller andre som representerer kommunen ved andre jubileumsarrangementer, kan det gis representasjonsgave og/eller blomster.

Vedtatt av utvalg for levekår 27.01.2021.

Tillegg til retningslinjene vedtatt av kommunestyret 18.03.2021, sak 8/21:

1. Kommunen skal ikke yte støtte til organisasjoner som utestenger personer på grunn av legning, kjønn, religion, funksjonsevne, etnisitet og sosial bakgrunn.
2. De som mottar støtte fra kommunen forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering, og motvirke alle former for diskriminering. 
3. Gratis bruk av kommunens lokaler, er en form for indirekte støtte og omfattes av punkt 2.