Hvorfor må jeg søke?

Søknadsprosessen skal sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og eventuelle andre interesser blir ivaretatt.

Behandlingstid

Behandlingstid i kommunen er mellom 1 – 2 måneder, avhengig av om søknaden må sendes på høring til fylkeskonservator og fylkesmannens miljøvernavdeling.
Det er viktig at omsøkt tiltak ikke påbegynnes før byggegodkjenningen foreligger fra kommunen.

Lover og regler

Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier er hjemlet i skogbrukslova og jordlova, og behandles gjennom forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.