Sandstrender

Kilometervis av hvite sandstrender med puddersand inviterer til aktivitet og rekreasjon året rundt. Bak strendene skapes sanddynelandskapet som er et av kjennetegnene ved Listanaturen. I området ligger også Listamorenen, den eldste kjente, landfaste endemorenen i Norge. Gjennom dette landskapet går kyststien fra den historiske bebyggelsen i Loshavn til Varnes fort på Vestlista. Les mer om Listastrendene.

Landskapet

I landskapet ligger våtmarksområder med små og store vann, samt næringsrike sumper og myrer. Dette har gjort Lista til et av norges mest fuglerike områder og møteplass for de store fugletrekkene. Over 300 forskjellige fuglearter er observert i kommunen. På Lista Fyr finnes en helårlig bemannet fuglestasjon og besøkssenter våtmark Lista som er autorisert formidlingssenter på oppdrag fra Miljødirektoratet. 

Det historiske kulturlandskapet preger fortsatt Listalandskapet. Utallige steingjerder og rydningsrøyser vitner om bosetting og landbruksdrift fra tusener av år tilbake i tid. Områdets historiske betydning bekreftes av jevnlige arkeologiske funn. Spor etter tidligere bosettinger finnes både i sjøen, langs kysten og i jorda innenfor. Lista har Norges største tetthet av fornminner. Lista har et kulturlandskap som i tillegg til unik natur setter sitt særpreg på Lista-landet. Store deler av Vest-Lista er definert som utvalgt kulturlandskap, der grunneiere har mulighet til å inngå frivillige avtaler om vern eller restaurering av kulturverdier. 

Innover fra det flate Lista, ligger Herad. Her finner vi terskelfjorden Framvaren som har vakt internasjonal oppmerksomhet: 180 meter dyp, og helt oksygenfri under 15 meters dyp.

Listeid naturreservat grenser til fjorden. Naturreservatet inneholder de fleste edellauvtreartene som finnes i Norge. I reservatet finner man blant annet "kongen og dronningen" som er store gamle styvingstrær; trær der grenene jevnlig ble fjernet og brukt som dyrefor. Trærne ble etterhvert store og "trollske". Landskapet innover langs fjorden minner om Vestlandet med sine stupbratte fjell ned mot fjorden.

Spindsskjærgården er en idyllisk skjærgård med utallige holmer og øyer. Disse skaper en vakker ramme om innseilingen til Farsund by. Her finnes Skjærgårdstjenesten sine anlegg for friluftsliv.