Oversikt over utplasserte hyttecontainere

Hytterenovasjon er basert på at abonnenten selv bringer avfallet til oppsamlingspunkt som er utplassert til dette formålet.  Oppsamlingspunktene er låst og skal benyttes av de som er meldt inn på ordningen og som har fått tildelt nøkkel fra renovasjonsselskapet. 

Listen over utplasserte hyttecontainere finner du her. De som er merket med rødt, tas inn for vinteren. 

Du kan finne kart over returpunkter for hytterenovasjon på sortere.no  og i appen MinRenovasjon. 

Har du behov for nøkkel til hytterenovasjon så kontakter du renovasjonsselsskapet for Farsund og Lyngdal (RFL).

Beholderbasert hytterenovasjon

I områder hvor renovasjonsselskapet normalt kjører med renovasjonsbil kan man få beholderbasert hytterenovasjon. 
Beholderbasert hytterenovasjon inkluderer avfallsbeholdere og henting på ordinær tømmerute og har derfor en noe høyere kostnad enn tradisjonell hytterenovasjon.

Beholderbasert hytterenovasjon bestilles ved henvendelse hos Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS, gjennom appen MinRenovasjon eller via kommunens servicekontor.

Renovasjonsforskrift for fritidsboliger

I h.h.t. gjeldende renovasjonsforskrift er det abonnentens plikt å sortere sitt avfall i henhold til de til enhver tids gjeldende retningslinjer og bringe dette til utsatte oppsamlingsenheter for hytte og fritidsboliger. Avfallet må være forsvarlig emballert. Oppsamlingsenheter som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger skal kun benyttes til husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger som deltar i ordningen. Avfall fra bygge- og rivningsarbeider samt oppryddingsavfall, møbler etc. omfattes ikke abonnementet og skal leveres til godkjent mottak. Abonnenten plikter å kontrollere at mottatt faktura stemmer med den tilbudte tjenesten.