Oversikt over utplasserte hyttecontainere

Listen over utplasserte hyttecontainere finner du her. De som er merket med rødt, tas inn for vinteren. 
Du kan finne kart over returpunkter for hytterenovasjon på sortere.no  og i appen MinRenovasjon. Har du behov for nøkkel til hyttecontainer så kontakter du renovasjonsselsskapet for Farsund og Lyngdal (RFL).

Beholderbasert hytterenovasjon

Renovasjonsselskapet har etter en prøveperiode i 2020 innført mulighet for beholderbasert hytte renovasjon fra og med 1/1-2021 for de som har hytte/ fritidsbolig i områder hvor renovasjonsselskapet normalt kjører med renovasjonsbil. Abonnementet er noe dyrere enn tradisjonell hytterenovasjon, men abonnenten får da beholdere til avfallet og mulighet for bedre sortering av avfallet samt at det da blir hentet på ordinær tømmerute. Abonnementet kan endres ved henvendelse kommunens servicekontor eller Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS.

Renovasjonsforskrift

I h.h.t. gjeldende renovasjonsforskrift er det abonnentens plikt å sortere sitt avfall i henhold til de til enhver tids gjeldende retningslinjer og bringe dette til utsatte oppsamlingsenheter for hytte og fritidsboliger. Avfallet må være forsvarlig emballert. Oppsamlingsenheter som er utplassert og merket for hytter og fritidsboliger skal kun benyttes til husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger som deltar i ordningen. Avfall fra bygge- og rivningsarbeider samt oppryddingsavfall, møbler etc. omfattes ikke abonnementet og skal leveres til godkjent mottak. Abonnenten plikter å kontrollere at mottatt faktura stemmer med den tilbudte tjenesten.