Kommunens rolle som barnehagemyndighet

Barnehagemyndighetens oppgaver og mål er å sikre et helhetlig barnehagetilbud, og at tilbudet er av god kvalitet uavhengig av om det er en kommunal eller privat barnehage.

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.

Oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet skal organiseres adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.

Barnehagemyndigheten har tre virkemidler for å følge opp dette; veiledning, tilsyn og godkjenning av barnehage.

Veiledning

Farsund kommune som barnehagemyndighet skal gi veiledning og påse at alle barnehager drives i samsvar med bestemmelsen i barnehageloven med forskrifter.

Tilsyn

Tilsyn er kontroll av om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av lovstridig praksis.

Tilsyn er et av virkemidlene barnehagemyndigheten har for å sikre regleverksetterlevelse i barnehagene, og skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurderinger.

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge av barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette kan kommunen vedta at barnehagen stenges permanent.

Godkjenning/etablering av barnehage

Kommunen avgjør søknader om godkjenning av nye og allerede eksisterende barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet ut fra formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2 i barnehageloven.

Dersom du har planer om å etablere eller endringer i allerede eksisterende barnehager bør du kontakte kommunen tidlig i planleggingen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller, hvilke skjemaer du skal benytte og hvilke godkjenninger og uttalelser du må legge ved. Du bør også avklare muligheten for offentlig tilskudd.