Hvem kan få LAR?

Det foretas en samlet vurdering av pasientens helsetilstand. Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet man velger, andre konkrete tiltak vurderes først. Pasientens alder og hvor lenge vedkommende har vært rusavhengig er viktige faktorer i vurderingen. 

Hvordan søker du?

Du trenger en henvisning fra enten en ruskonsulent eller fra fastlegen din. Det er lege i spesialisthelsetjenesten som beslutter inn- og utskriving av legemiddelassistert rehabilitering.

LAR SSHF

En behandlingsform der man bruker metadon eller buprenorfin til å understøtte andre behandlings- og rehabiliteringstiltak for opiatavhengige. Det anbefales at alle pasientene har en Individuell plan (IP) som er utarbeidet i samarbeid mellom pasienten, NAV, fastlege og evt andre samarbeidspartnere.

Les mer om LAR SSHF her