Søke eller bytte barnehageplass

Søknadsfrist hovedopptak
I Farsund kommune er det er ett samordnet hovedopptak. Det betyr at hvis du ønsker plass til hovedopptaket i en av våre barnehager, må du søke innen 1. mars. 

Du kan søke om plass hele året. Tildeling av plass i suppleringsopptak foretas ved ledig plass i barnehagen.

Barn som har barnehageplass, beholder den fram til skolestart eller til den eventuelt sies opp av foreldre/foresatte.  

Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehage, sender du ny søknad. Opptakskriteriene gjelder på lik linje som for nye søkere. Når barnet tilbys plass i en ny barnehage og foresatte takker ja til plassen, må foresatte selv si opp eksisterende plass i den barnehagen barnet går i via Oppvekstportalen. Vær oppmerksom på at det kan være oppsigelsestid i den barnehagen barnet har plass. 

Når har barnet rett til barnehageplass

Barn med rett til barnehageplass i hht Lov om barnehager §16 er:

 • Familien må være bosatt i Farsund kommunen innen oppstart
 • Søknad må være registrert til søknadsfrist for hovedopptaket som er 1. mars
 • Barn må fylle 1 år senest i november.

Opptakskriterier:
Følgende prioriteringer gjelder ved opptak i kommunale barnehager:

 1. Prioritet til barnehageplass
  1. Barn med nedsatt funksjonsevne § 18
  2. Barn det er fattet vedtak for etter lov om barneverntjenester §§ 4-12, 4-4 annet og fjerde ledd.
 2. Barn med rett til plass etter barnehageloven §16.
 3. Søsken i samme barnehage. Gjelder også halvsøsken som bor sammen.
 4. Barn av ansatte i kommunal barnehage.
 5. Faktoren hensiktsmessig gruppesammensetning. Det tas hensyn til eksisterende barnegruppe med utgangspunkt i alder og kjønn.  
 6. Som hovedregel ved lik prioritering foretas det loddtrekning på søkerne.

Søkes det etter opptakskriteriene, må dette dokumenteres, jfr. pkt. om spesielle hensyn i elektronisk søknadsskjema. Dokumentasjonen må sendes pr. post, vedlagt epost bekreftelse eller henvisning til barnets navn og fødselsnummer. Uten dokumentasjon blir søknaden behandlet som en ordinær søknad om barnehageplass.

Private barnehager har egne opptakskriterier. Du finner vedtektene til de private barnehagene på barnehagenes egne sider.

Oppholdstid

Kommunale barnehager tilbyr 5 dagers plass.  

Noen private barnehager tilbyr 4 dagers plass, se oversikt i Oppvekstportalen 

Svar på tilbud om plass

Vi sender ut svar til elektronisk postkasse. Dersom du ikke har elektronisk post får du svar på søknad pr. post.
Det er 10 dagers svarfrist. Svarer du ikke innen fristen tildeles plassen til en annen søker.

Tilbud om plass til hovedopptaket
De første tilbudene (den første opptaksrunden) sendes ut medio mars.
Etter hver opptaksrunde blir det nye ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage.

Tilbud om plass ved supplerende opptak
Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.

Dersom du takker ja til tilbud om plass

 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i kommunen, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
 • Har du fått tilbud om barnehageplass, men ikke på ditt første ønske, kan du velge å takke ja til plassen og fortsatt stå på venteliste til de barnehagene du har satt på høyere prioritet i søknaden. Husk å kryss av når du svarer i Oppvekstportalen. 

Dersom du takker nei til tilbud om plass

 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i kommunen, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
 • Takker du nei til tilbudet, kan du stå på venteliste til barnehager med høyere prioritet i søknaden. Du må da krysse av for tilbud om å stå på venteliste. Takker du nei til ønske nr. 1, slettes din søknad, og det må søkes på nytt om det senere ønskes plass.
 • Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket, kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud, fordi få plasser blir ledige utenom hovedopptaket.

Klage på tilbud om plass

Du kan klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil, eller hvis du ikke har fått innfridd ditt første eller andre ønske om plass. Klagefristen er tre uker etter du mottok vedtaket. 
Hvis kommunen imøtekommer klagen skal du tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold i klagen, går saken videre til klagenemda i kommunen.

Oppsigelse av barnehageplass

Skal du si opp du barnehageplass må du registrere din oppsigelse i Oppvekstportalen hvis du:

 • bytter barnehage
 • flytter fra kommunen
 • ikke ønsker videre barnehageplass

Oppsigelsestid
Kommunale barnehager har 1 måneds oppsigelsestid, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen. 

Oppsigelse levert etter 1. april medfører oppholdsbetaling ut barnehageåret. Skolestartere som ønsker SFO fra 1. august må si opp barnehageplassen innen 1. april.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk for både private og kommunale barnehager. Barnehageplass opphører fra den dato som er registrert i Oppvekstportalen.

Private barnehager kan ha lenger oppsigelsestid. Se barnehagenes vedtekter.

Ved oppsigelse før oppstart i barnehage gjelder ordinære regler for oppsigelsesfrist og betaling selv om du ikke har tatt i bruk plassen.

Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.

Flytting under påbegynt barnehageår
Kommunale barnehager: Dersom et barn med barnehageplass flytter til en annen kommune, kan barnet beholde plassen ut påbegynt barnehageår.

Private barnehager har egne vedtekter. Du finner vedtektene til de private barnehagene på barnehagenes egne sider.