Driveplikt

Eiere av eiendom med jordbruksareal har driveplikt i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie.

Les mer her: Driveplikt

Fritak fra driveplikt 

Eier kan søke kommunen om fritak fra driveplikt.  Ved avgjørelsen av en fritakssøknad legges det vekt på 

  • hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd 
  • størrelsen på arealet 
  • avkastningsevnen 
  • om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i området 
  • eiers livssituasjon  

Jordleieavtaler

Eier kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies ut i minst 10 år. Avtalen må være skriftlig og uoppsigelig fra eier sin side. Leietaker kan si opp uten at regelverket er til hinder.

Les mer her.  Melde om utleie av jord.

Skjema

Det finnes ikke et eget skjema for å melde om utleie med driveplikt. For å melde må du sende et eget brev i fritekst.  

Husk å melde innen ett år fra overtagelse av landbrukseiendom. Meldingen skal inneholde:

  • hvem som melder
  • hva du melder om
  • eventuell søknad om lemping

I tillegg skal du legge ved kopi av leiekontrakten.

Sende melding

Send meldingen med vedlegg til kommunen der eiendommen ligger.