Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er godtgjøring til privatpersoner, for eksempel foresatte eller andre pårørende, som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer/pårørende.

Omsorgsarbeidet må være av langvarig art og ha et visst omfang.  Stønaden gis til den som utfører omsorgsoppgavene.

Omsorgsstønad er ikke en rettighet, men kommunen har plikt til å kunne tilby ordningen.

Hvem kan søke om omsorgsstønad?

  • Personer som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid av langvarig karakter.
  • Foreldre med barn under 18 år hvor omsorgsarbeidet går utover normal omsorgsplikt.
  • Kommunen skal alltid vurdere at omsorgsstønaden er det beste alternativet.
  • Den omsorgstrengende må være hjemmeboende i Farsund kommune og bo sammen med stønadsmottaker.
  • Den omsorgstrengende må være helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Ordningen kan kombineres med andre kommunale tjenester.

Hvordan søker du?

Gå inn på vårt søknadsskjema her.

  1. Finn og fyll ut søknadsskjemaet
  2. Send inn søknadsskjemaet og vedlegg til kommunen
  3. Det må alltid søkes om hjelpestønad fra NAV

Send inn søknad

Søknadfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.