Omdisponering

Dersom eier av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrka eller dyrkbar jord til annet enn jordbruksproduksjon må kommunen gi tillatelse til omdisponering.

Les mer her: Omdisponering og deling

Søknad om omdisponering behandles etter jordloven §9, det er ikke eget søknadsskjema. Søker må begrunne søknaden og legge ved kart som viser arealet som søkes omdisponert.

Les mer her: Søknad om omdisponering

Planering av jordbruksareal

Varige terrenginngrep krever tillatelse. Større inngrep skal behandles etter plan- og bygningsloven.

Mindre tiltak som planering av jordbruksareal, bakkeplanering, for å gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrka areal skikket for maskinell jordbruksdrift er søknadspliktig etter forurensningsforskriften §4-4.

Les om anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt her: Forskrift om begrensning av forurensing

Det er ikke eget søknadsskjema for planering. Søker må begrunne søknaden og legge ved kart som viser areal og størrelse på arealet som søkes planert.