Salgsbevilling

Når kreves salgsbevilling?

 • Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Slik bevilling gjelder alkoholholdig drikke i gruppe 1 og betyr høyst 4,7 volumprosent alkohol.
 • Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Bevillingen gis til den virksomheten som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder for bevillingen. 

Styrer og stedfortreder må være 20 år, være ansatt eller eier og ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.

Søknadsskjema finner du i egen fane nederst på siden.

Nødvendige vedlegg:
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten.
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold.
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale.
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.
 • Eventuell kjøpekontrakt.

Hvor lang tid tar det ?

Saksbehandlingstiden er inntil to måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skattemyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Aktuelle lovregler

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) - Kapittel 3. Salg av alkoholholdige drikker. Lovdata.

Skjenkebevilling- og serveringsbevilling

Når kreves skjenkebevilling og/eller serveringsbevilling ?

 • Dersom du kun skal servere mat skal du søke om serveringsbevilling. 
 • Dersom du skal skjenke alkohol kreves både serveringsbevilling og skjenkebevilling. Dette gjelder uavhengig av om mat faktisk serveres. 
 • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen serveringsbevilling og skjenkebevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse. Søknadsskjema finner du i egen fane nederst på siden. 

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

 • Serverings- og skjenkebevilling gis til den virksomheten som har det økonomiske ansvaret for driften. 
 • Både alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder for skjenkebevilling må være 20 år, være ansatt eller eier, og ha bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 
 • Daglig leder må være 20 år og ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. 

Vedlegg som må følge søknad om serverings- og skjenkebevilling: 

 • Beskrivelse av stedets beliggenhet.
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder og styrer på stedet.
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet.
 • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til eventuell uteservering.
 • Tegning av lokalet inne og ute.
 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent.
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper.
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte.
Hvor lang tid tar det ? 
 
Saksbehandlingstiden for serveringsbevilling og skjenkebevilling er inntil to måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger. Det bes om uttalelse til søknadene hos politiet og skattemyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis uttalelser tar lang tid, eller når det foreligger bemerkninger til søknaden. Det samme gjelder dersom du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.
 

Aktuelle lovregler 

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) - Lovdata
Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) - Lovdata

 

Skjenking ved arrangement

Når kreves skjenkebevilling for arrangementer ? 

Dersom du skal ta betalt for alkohol vil det i alle tilfeller kreves en skjenkebevilling. I enkelte tilfeller vil det også være krav til bevilling på samlinger der søker ønsker å servere bevillingsløst (med medbrakt, spleising osv.). Dette plikter du å undersøke og kan kontakte kommunen for veiledning.

Vi har 3 varianter av arrangementsskjenking og alle er i samme søknadsskjema. Det er åpne arrangementer (åpent for publikum), lukkede arrangementer og anvendelse av en permanent skjenkebevilling på alternativ lokasjon/sted.

Åpne arrangementer:

 • Du må melde arrangementet til politiet. Politiet avgjør om arrangementet kan avholdes. Merk deg arrangøransvaret og regler for sikkerhet.
 • Du må sørge for at du har adkomst til stedet der arrangementet skal finne sted. 
 • Du må søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
 • Gebyrsatsen er kr 1.000,- pr. arrangementsdag.
 • Det kreves en skjenkeansvarlig som har fylt 20 år og at vedkommende har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.

Lukket arrangement:

 • Kravene til å definere et arrangement som lukket er snevre. Dersom arrangementet er lukket kan det tildeles ambulerende skjenkebevilling.
 • Det kreves en skjenkeansvarlig på 20 år.
 • Det kreves ikke kunnskapsprøve.
 • Gebyrsatsen er kr 400,-.

Utvidelse for en enkelt anledning :

Det betyr å bruke en permanent skjenkebevilling et alternativt sted.
Permanent skjenkebevilling er tilknyttet et bestemt lokale. Alkoholloven gir anledning til at bevillingen benyttes på alternativt sted (lokale, utendørs areal osv).
Dette er aktuelt der du som skjenkebevillingshaver ønsker å utøve din skjenkebevilling i.f.m selskap, festival, marked eller annet av kort varighet.
Det utløser ikke gebyr å anvende sin skjenkebevilling på et annet sted.

Det kreves ikke at den ordinære bevillingen ikke er i bruk. Du kan drive skjenking begge steder samtidig. Vær oppmerksom på at du må ha nok personell for å sikre forsvarlig drift.
Vær også oppmerksom på at dersom det avdekkes brudd på alkoholloven ved utvidet bevilling for en enkelt bestemt anledning, vil dette gjelde for den ordinære bevillingen.   
Regelen om at en bevilling kan gjelde utenfor skjenkelokalet for en enkelt anledning, vil ikke kunne anvendes på skjenkebevillinger som har tillatelse til innførsel og/eller tilvirkning for skjenking i egen virksomhet.

Saksbehandlingstiden for serveringsbevilling ved arrangement er inntil 14 dager.

Aktuelle lovregler

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) - Lovdata

 

Etablererprøve

Hvem må ta etablererprøven?                                                                                                                                                                                                                                                                        
Daglig leder på et serveringssted må avlegge og bestå etablererprøven. Daglig leder må ha fylt 20 år. 

Hvor tar jeg prøven ? 

Farsund kommune avholder prøve på rådhuset, Husan, Brogaten 7 i Farsund. Vi avholder prøver på forespørsel, ikke på faste dager. Ta kontakt med kommunen for å avtale tidspunkt. Det koster kr 400,- å avlegge prøven. Gebyret faktureres. På etablererprøven er det anledning til å gjøre oppslag i lov og forskrift. Ingen andre kilder tillates og prøven er kun på norsk.

Læremateriell for etablererprøven: 

Kjøpes hos www.vinn.no på deres nettbutikk.

Aktuelle lovregler:

Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted - Lovdata

Kunnskapsprøve om alkoholloven

Hvem må ta kunnskapsprøven?

Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Hvor tar jeg prøven?

Farsund kommune avholder prøve på rådhuset, Husan, Brogaten 7 i Farsund.  Vi avholder prøve på forespørsel, ikke på faste dager. Ta kontakt med kommunen for å avtale tidspunkt. Det koster kr 400,- å avlegge prøven. Gebyret faktureres. På kunnskapsprøven om alkoholloven er ingen oppslagskilder tillatt. Prøven er kun på norsk. 

Læremateriell for kunnskapsprøven: 

Kjøpes hos www.vinn.no på deres nettbutikk.

Aktuelle lovregler:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) - Kapittel 5. Kunnskapsprøve - Lovdata

 

Salg av tobakk

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift. Her får du informasjon om hvordan du registrerer virksomheten din, kravene til internkontroll, kommunens tilsyn og betaling av gebyr.

Registrering og avregistrering i tobakkssalgsregisteret

For å selge tobakk og tobakkssurrogater må du være registrert i tobakkssalgsregisteret. Det gjelder også de som selger e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater. Har du flere salgssteder skal du registrere hvert enkelt salgssted.
Registreringsplikten gjelder både faste utsalgssteder og midlertidig salg (inntil 30 dager). Registrering skal skje senest 14 dager før salget starter. 
Hvis du skal slutte å selge tobakksvarer, må du avregistrere deg i tobakkssalgsregisteret. 

Registrer virksomheten din i tobakkssalgregisteret 

Les mer om hvordan du registrer og avregistrerer tobakkssalg hos Helsedirektoratet.
 

Kontroll av tobakkssalg/ Tilsyn

Vi i kommunen utfører 2 tilsyn i året på hvert faste utsalgssted. Vi fører tilsyn med salgsstedets internkontroll og sjekker at virksomheten overholder tobakksskadeloven. 
Det er spesielt viktig at salgsstedet har rutiner for å forebygge salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige.

Les mer om kravene til internkontroll i kapittel 4 i tobakksalgsforskriften

Les mer om regelverk og tilsyn på Helsedirektoratets hjemmeside 

Brudd på tobakksskadelovgivningen / Sanksjoner ved overtredelse av regelverket/
 

Brudd på regelverket kan føre til forskjellige reaksjoner:

 • retting av det ulovlige forholdet innen en nærmere frist
 • salgsforbud i en periode
 • Tvangsmulkt

Tilsynsavgift/ Gebyr

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen. Tilsynsavgiften for faste salgssteder er kroner xxx i året. For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften kroner xxx i året.
 

Lover og regler

Regler for salg av tobakksvarer
Tobakksskadeloven
Tobakksalgsforskriften