Salgsbevilling

Butikker i Farsund kommune som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. 
Når trenger du salgsbevilling?

 • Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.
 • Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Søknadsskjema

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling
 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven. Hvis prøven ikke er avlagt i Tynset må du legge ved bekreftelse.
 • Eventuell kjøpekontrakt.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og sosialtjenesten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Alkoholloven

Serverings- og skjenkebevillinger

For restauranter, hoteller, puber eller barer som skal servere mat, og/eller alkohol.
 

Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

 • Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling
 • Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg.
 • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

 • Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet
 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

Hvordan søke om serverings- og skjenkebevilling?

Søknad om serveringsbevilling
Søknad om skjenkebevilling
 

Vedlegg som må følge søknad om serverings- og skjenkebevilling

 • Beskrivelse av stedets beliggenhet
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder og styrer på stedet
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca tre måneder. Søknadene sendes på høring til politiet, sosialtjenesten og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og forskrifter

Alkoholloven
Serveringsloven

Skjenkebevilling for en ambulerende eller enkelt bestemt anledning

Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

 • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

Hva koster det?

 • Gebyrsatsen for arrangementer er for tiden kr 385,- pr arrangement.

Hvordan søke?

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er inntil to uker.

Etablererprøve

Skal du være daglig leder på et serveringssted må du ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år. Her finner du informasjon om hvor og når du kan ta prøven, hvordan du melder deg på og hva som er pensum.

Hvem må ta etablererprøven?
Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år. Men hvem som helst kan ta prøven.

Gjennomføring av prøven.
Det er satt av 90 minutter til etablererprøven. Du kan bruke lover og forskrifter som

Hvor og når tar du prøven?
Du kan ta prøven på Rådhuset i Farsund, Brogaten 7, 4550 Farsund. Prøven betales med kort før prøven kan gjennomføres på prøvedagen.

Påmelding.
Du melder deg på ved å ringe 38 38 20 00  eller sende e-post til  post@farsund.kommune.no  Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Pris.
Prøven koster kr. 400,- og betales med kort før prøven kan gjennomføres på prøvedagen.

Pensum
Hva er pensum til etablererprøven?
Pensum til etablererprøven er basert på materiale fra læreboken
 
Det er også mulig å kjøpe ulike pakketilbud med nettkurs og tester. 

Kunnskapsprøve

Hvem må ta kunnskapsprøven?

Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen eller salgsbevillingen må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Hvor og når tar du prøven?

Du kan ta prøven hver første DAG i måneden, klokka 12:00, på Rådhuset i Farsund, Brogaten 7, 4550 Farsund. Prøven betales med kort før prøven kan gjennomføres på prøvedagen.

Slik melder du deg på / Påmelding og praktisk informasjon

Du melder deg på ved å ringe sentralbordet  tlf: 38 38 20 00 eller sende e-post til post@farsund.kommune.no

Gjennomføring av prøven

 • Det er satt av 60 minutter til kunnskapsprøver i alkoholloven
 • Du kan ta med ordbok (fremmedspråklig-norsk) som hjelpemiddel
 • Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Pris

Prøven koster kr. 400,- og betales med kort før prøven kan gjennomføres på prøvedagen.

Pensum

Pensum til kunnskapsprøve for skjenkebevilling?

Alkoholloven kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9.

Alkoholforskriften (av 8. juni 2005, nr. 538) kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14

Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.
Læremateriell som pensumbok, nettkurs og tester kan også kjøpes på www.vinn.no.

Pensum til kunnskapsprøve for salgsbevilling

Alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9.  

Alkoholforskriften (av 8. juni 2005, nr. 538) kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.

Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser. 
Læremateriell som pensumbok, nettkurs og tester kan også kjøpes på www.vinn.no.

Salg av tobakk

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift. Her får du informasjon om hvordan du registrerer virksomheten din, kravene til internkontroll, kommunens tilsyn og betaling av gebyr.

Registrering og avregistrering i tobakkssalgsregisteret

For å selge tobakk og tobakkssurrogater må du være registrert i tobakkssalgsregisteret. Det gjelder også de som selger e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater. Har du flere salgssteder skal du registrere hvert enkelt salgssted.
Registreringsplikten gjelder både faste utsalgssteder og midlertidig salg (inntil 30 dager). Registrering skal skje senest 14 dager før salget starter. 
Hvis du skal slutte å selge tobakksvarer, må du avregistrere deg i tobakkssalgsregisteret. 

Registrer virksomheten din i tobakkssalgregisteret 

Les mer om hvordan du registrer og avregistrerer tobakkssalg hos Helsedirektoratet.
 

Kontroll av tobakkssalg/ Tilsyn

Vi i kommunen utfører 2 tilsyn i året på hvert faste utsalgssted. Vi fører tilsyn med salgsstedets internkontroll og sjekker at virksomheten overholder tobakksskadeloven. 
Det er spesielt viktig at salgsstedet har rutiner for å forebygge salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige.

Les mer om kravene til internkontroll i kapittel 4 i tobakksalgsforskriften

Les mer om regelverk og tilsyn på Helsedirektoratets hjemmeside 

Brudd på tobakksskadelovgivningen / Sanksjoner ved overtredelse av regelverket/
 

Brudd på regelverket kan føre til forskjellige reaksjoner:

 • retting av det ulovlige forholdet innen en nærmere frist
 • salgsforbud i en periode
 • Tvangsmulkt

Tilsynsavgift/ Gebyr

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen. Tilsynsavgiften for faste salgssteder er kroner xxx i året. For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften kroner xxx i året.
 

Lover og regler

Regler for salg av tobakksvarer
Tobakksskadeloven
Tobakksalgsforskriften