AVSTAND

  • elever på 1. årstrinn som bor mer enn 2 km fra skolen
  • elever på 2.-10.trinn som bor mer enn 4 km fra skolen
  • elever i videregående som bor mer enn 6 km fra skolen

FUNKSJONSHEMMING ELLER MIDLERTIDIG SKADE ELLER SYKDOM

  •  - elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss.

ANDRE GRUNNLAG

  • - elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Oppvekstenheten fatter vedtak om skyss på grunn av farlig eller særlig vanskelig skolevei. Rett til skoleskyss er en individuell rett. Avgjørelsen om en elev har rett til skyss er derfor et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

SFO

Retten til skoleskyss gjelder bare mellom hjemmet og skolen. Barn i skolefritidsordningen (SFO) har etter opplæringslova § 13-7 ikke rett til særskilt skyss.

VED SELVVALGT SKOLEBYTTE

Innvilges søknaden, gis ikke skoleskyss selv om avstanden er over to/fire kilometer.

FOLKEREGISTRERT ADRESSE

Eleven sin folkeregistrerte adresse blir regnet som elevens hjem i henhold til opplæringsloven.

DELT BOSTED

Ved delt bosted har eleven rett til gratis skoleskyss fra begge foreldrene til og fra skolen når vilkårene for gratis skoleskyss er til stede. Et barn har delt bosted når det bor tilnærmet like mye på begge steder. Et barn med "vanlig" samværsavtale etter barneloven har ikke delt bosted. Dokumentasjon på delt bosted må fremlegges for skolen. Bor man utenfor «nærskole-kretsen» er det kun tilbud om å benytte eksisterende skysstilbud.

SØKNADSBEHANDLING

Det er Fylkeskommunen ved Agder Kollektivtrafikk (AKT) som er ansvarlig for organisering av skoleskyssen. Det er også AKT som er vedtaksinstans på tre av de fire kategoriene (avstand, spesialskyss og kortvarig skyss på grunn skade/sykdom.)

KLAGE

Alle enkeltvedtak etter opplæringsloven kan påklages til vedtaksinstans. Klagefrist er tre uker etter mottatt vedtak. Dersom kommunen/fylkeskommunen opprettholder vedtaket, sendes saken til endelig klagebehandling hos FylkesmannenAnnen informasjon