Organisering

Rådgivende enhet for rus saker i kommunen er organisert ved at henvendelser blir meldt enhet for forebygging og koordinering. Enheten vurderer ut fra type henvendelse hvilket tjenestested som skal følge opp saken.

Oppgaver

Enhetens/funksjonens primære oppgave vil være å gi oppfølging, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt for enheten, herunder gjennomføre ruskontroll dersom dette er satt som vilkår.

Hvis det er satt vilkår om ruskontroll, trenger ikke denne gjennomføres av de samme personer som de som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, men disse har ansvar for å sikre at gjennomføringen skjer i tråd med avtalen mellom påtalemyndighet og kommune. 

Det er naturlig at tjenesten tilbyr helsefaglig oppfølging utover rusmiddeltesting alene, selv om vilkåret kun skulle dreie seg om å gjennomføre ruskontroll.