Konsesjon

Konsesjon er tillatelse fra konsesjonsmyndighetene til å erverve en eiendom. En erverver er en som overtar eiendommen som ny eier. Et «erverv» er et fellesord for alle måter en kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave, skifte, osv. Måten eiendommen er ervervet på er uten betydning for konsesjonsplikten. En eiendom kan for eksempel være hus, gård, ubebygd tomt eller andre arealer. Ved overdragelse av en eiendom som er konsesjonspliktig, må ny eier søke kommunen om tillatelse til å overta eiendommen.

Skjema og flere opplysninger finner du her