Omdisponering og deling

Gårdsbruk Akershus (Copyright: SLF)

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Det er et landbrukspolitisk mål å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og fremtidige eiere. Les mer her

Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Skjema og flere opplysninger finner du her