Beredskap og samfunnssikkerhet

Beredskapsplikten pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og understreker kommunens viktige rolle som samordner og pådriver i dette arbeidet.

Beredskapsarbeidet bygger på prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke. Dette innebærer blant annet at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå og så likt den daglige organisasjonen som mulig.

Enkelte ganger vil allikevel den uønskede hendelsen kreve at kommunen setter kriseledelse. Kommunen har derfor en overordnet beredskapsplan som tydeliggjør ansvarsforholdene og skal sikre en god krisehåndtering.

Politiet har ansvar for koordinering av innsats ved ulykker og situasjoner med fare for liv og helse. Politiet kan be kommunens kriseledelse om å sette i gang tiltak for å begrense omfang og skader. Du skal derfor varsle eventuelle kriser til politiet på telefon 112 eller lokalt politi på telefon 02800. Kommunen vil informere om situasjonen og tiltak som iverksettes.

I informasjonsarbeidet vil vi bruke de informasjonskanalene som er mest hensiktsmessig, fortrinnsvis nettside og sosiale medier.

Kriseledelse

Rådmannen er leder for kriseledelsen og ordfører er kommunens talsperson. Kriseledelsen skal koordinere og lede den kommunale aktiviteten når en krise oppstår.

Kriseteam

Kriseteamet er en tverrfaglig sammensatt gruppe som er til for å gi psykososial støtte til mennesker i akutt krise. Det kan være i forbindelse med uventede dødsfall, ulykker, selvmord eller andre alvorlige hendelser. Kriseteamet skal utfylle det eksisterende kommunale hjelpeapparatet.