Foreldreveiledningskurs i gruppe og individuelt - COS (circle of security)

Målet er å styrke foreldre i å møte barnet følelsesmessig

Les mer: circle-of-security

Mangfold - Sammen

Målgruppe: minoritetsspråklige par og enslige. Målet er å gi minoritetsspråklige par og enslige økt bevissthet om seg selv i samspill med andre, samt gi praktisk ferdighetstrening i kommunikasjon og konflikthåndtering.

Gjennomføres årlig 1- 2 ganger.

Les mer: https://sammen.link/

ABUP - spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske utfordringer, og deres pårørende.

Abup står for Avdeling for barn og unges psykiske helse, og er en del av spesialisthelsetjenesten, også kalt 2. linjetjenesten (sykehustjenesten).
Abup er en del av Sørlandet sykehus HF og jobber med et spesialisert tilbud til barn og unge fra 0 til 18 år og deres pårørende/familier.
Dette kan være utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelse, selvmordsfare, spiseforstyrrelser, skolevegring med mer.
Abup har kontor i Farsund.
Les mer om Abup her

HABU - Habilitering for barn og unge - seksjon

HABU gir tverrfaglige spesialisthelsetjenester til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne, eller der det foreligger en bekymringsfull utvikling som krever nærmere utredning.
Målet for deres tjenester er at barn og unge med funksjonsnedsettelser i størst mulig grad skal oppnå mestring, selvstendighet og deltakelse i samfunnet.
De tilbyr tverrfaglig utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. HABU samarbeider med spesialisthelsetjeneste, fastleger, kommunale helse- og omsorgstjenester, barnehager, skoler, PPT og andre tjenester for barn og unge. 
Les mer om HABU her

 

Glede i travle hverdager

GITH- gleder i travle hverdager, kurs over 2 kvelder. Målgruppe: småbarnsforeldre – par

Målet er å bedre kommunikasjonen for par med små barn.

Les mer: https://www.farsund.kommune.no/tjenester/kalender/22707

Tidlig innsats for barn i risiko

TIBIR står for «Tidlig innsats for barn i risiko» og består av ulike tiltak rettet mot foreldre, barn og fagpersoner. Målet er å hjelpe familier til å få det bedre sammen.

Les mer: https://www.nubu.no/TIBIR/

Nye mønstre

Målet er å finne løsninger på sammensatte utfordringer hos lavinntektsfamilier ved bruk av familiekoordinatorer og familie plan og sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og voksne i deltakerfamiliene.

Les mer her

Barn ut av foreldrekonflikten

Gruppetiltak ved familievernkontorene i Agder som retter seg mot foreldre med barn i alderen 4 – 16 år og som lever i høy konflikt etter samlivsbrudd.

Mål et med tilbudet er å:

  • dempe konfliktnivået, slik at barna kan oppleve et samarbeidsklima mellom foreldre som gir utviklingsstøtte og trygghet
  • barna får hjelp til å sette ord på og formidle sine erfaringer til hverandre og til sine foreldre
  • foreldrene får hjelp til å lytte til barnas fortellinger

Les mer: https://bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/Barn_ut_av_foreldrekonflikten/

BUTT - Barn og unges tverrfaglige team

BUTT er et tverrfaglig team for tidlig veiledning i sammensatte saker. Målgruppen er barn og unge 0-18 år, med deres foreldre/foresatte. 
Målet er å bidra til at barn/unge får en helhetlig og kvalitetsmessig god tjeneste. Teamet kan bistå med å finne fram til hvor og hvordan få best mulig hjelp.
Teamet drøfter problemstillinger med foreldre/barn til stede, unntaksvis anonymt.
Det forutsetter samtykke fra foreldre

Foreldrenettverk

Samarbeid mellom foreldre i en skoleklasse der målet er:

  • forebygge mobbing og støtte opp om trivsel og inkludering
  • kjennskap og vennskap
  • trygghet hos barn og foreldre
  • mer bevisste valg
  • felles regler og felles grenser

    Les mer: Foreldrenettverk-faglig innramming

Podcast Ung i Lister

På bakgrunn av tall fra den nasjonale Ungdata-undersøkelsen belyser vi aktuelle tema og inviterer fagfolk og eksperter inn for å lære mer. Med denne kunnskapen i hånd ønsker vi å skape et bedre samfunn for ungdom i årene som kommer. Er du forelder kan denne podcasten være noe for deg.

Levevaner og livskvalitet

Ungdommens stemme i samfunnet

 Livet igjennom en skjerm

 Å høre til i flokken

 Ungdommens hemmelige liv

Skeiv i små samfunn

En oppvekst i fattigdom

Psykisk & fysisk helse

Oppvekstombudet i Agder

Oppvekstombudet skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og i sin fritid. En god oppvekst handler også om at ingen barn skal oppleve krenkelser som mobbing, diskriminering eller rasisme.

Les mer: Oppvekstombudet i Agder

Etteradopsjon

Etteradopsjon skal gi råd og veiledning til adopterte fra utlandet og deres adoptivfamilie (Tilknytning, skolestart, ungdomstid og identitet osv.).

Etteradopsjon skal være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt.

Tjenesten veileder også voksne adopterte i hvordan man kan gå frem for å finne mer informasjon om sin egen bakgrunn. Dette kan da være både det praktiske, men også fungere som en samtalepartner rundt den emosjonelle i en sånn prosess.  Kontakt via telefon, mail og via anonym chat på hjemmesiden.

Les mer

Nyttige lenker

10 smarte tips Til småbarnsforeldre - Stine Sofie Stiftelsen

Jeg vil vite  Vold og overgrep - Stine Sofie Stiftelsen

Snakke med barn –Trening i samtale med barn –RVTS

Foreldrehverdag