Hvem har rett til spesialundervisning?

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det være gjort en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Krav til skolen

Før en elev henvises til PPT må skolen selv vurdere om eleven kan hjelpes innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Skolen må også prøve ut tiltak innenfor tilpasset opplæring. Dersom eleven fortsatt ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen skal skolen henvise til PPT.

Slik søker du

  1. Kontakt elevens skole
  2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
  3. Skolen drøfter saka med PPT før det eventuelt blir sendt en henvisning.
  4. Skolen henviser til PPT. PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis, innen 90 dager.
  5. Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning. 
  6. Elev/foreldre skal gi sitt samtykke før det fattes vedtak om spesialundervisning.

Lister logopedtjeneste

De utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker. Les mer på Lister logopedtjeneste sine sider.