Formannskapet

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
https://opengov.360online.com/Meetings/FARSUND/Boards/Details/200308

Formannskapet
Fellesliste Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti  
Arnt Abrahamsen, ordfører        arnt.abrahamsen@farsund.kommune.no         AP               
Jostein A. Kydland kydland@me.com KRF
Annbjørg N. Knudsen annbknu@vabb.no KRF
Senterpartiet  
Jens Viken jensvike@online.no SP
Fellesliste Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet
Ingrid Williamsen ingrid.williamsen@vabb.no FRP
Edmund Stave Edmund.stave@online.no H
Lars Tjelland latj65@hotmail.com FRP

 

Administrasjonsutvalget

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
https://opengov.360online.com/Meetings/FARSUND/Boards/Details/200316

 

Om Administrasjonsutvalget:

  • Admnistrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg opprettet med hjemmel i kommunelovens § 25.

  • Utvalgets formål er å sikre de ansatte medinnflytelse i saker av overordnet og prinsippiell karakter som angår forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og ansatte.

  • Utvalget består av formannskapsmedlemmer som utgjør kommunens (arbeidsgiversidens) representanter og tillitsvalgte.

  • De ansattes representanter pekes ut i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser.

  • Ordfører og varaordfører er leder og nestleder. 

  • Utvalget har møter ved behov.

Arbeidsområde:

  • Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.

  • Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.

  • Administrasjonsutvalget kan drøfte og evt. gi innstilling om overordnede, prinsipielle retningslinjer og tiltak innenfor det arbeidsgiverpolitiske området, samt om vesentlige organisatoriske endringer og andre forhold av stor betydning for de ansatte.

  • Uttalelser kan sendes tilbake til administrasjonen for oppfølgning, eller til formannskap og kommunestyre dersom saken skal avgjøres politisk. 

Formannskapet er administrasjonsutvalg. Når formannskapet er administrasjonsutvalg, utvides antall medlemmer med 2 representanter fra de ansattes organisasjoner. Organisasjonene velger selv sine 2 representanter.

Medlem:

HTV Fagforbundet 
Personlig vara:
HTV Delta 

Medlem:

HTV Utdanningsforbundet
Personlig vara:
HTV Sykepleierforbundet

 

Kontrollutvalget

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
https://opengov.360online.com/Meetings/FARSUND/Boards/Details/200332

 

Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Utvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyrets økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Kontrollutvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.