Formannskapet

Faste medlemmer i formannskapet 2023-2027

Ingrid M. Williamsen, ordfører
Fremskrittspartiet
E-post: ingrid.williamsen@farsund.kommune.no

Toni Helvig
Fremskrittspartiet
E-post: t97601401@gmail.com

Lars Tjelland
Fremskrittspartiet
E-post: latj65@hotmail.com

Pål Erik Hals, varaordfører
Høyre
E-post: paalhals@hotmail.com

Jostein A. Kydland
Kristelig Folkeparti
E-post: kydland@me.com

Arnt Abrahamsen
Arbeiderpartiet
E-post: arntabr@online.no

Elisabeth Stølen 
SV - Sosialistisk Venstreparti
E-post: elisto75@gmail.com
 

Medlemmer/varamedlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

Klagenemnda

Formannskapets medlemmer utgjør også klagenemnda. 

Medlemmer/varamedlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter
 

Havnestyret

Formannskapets medlemmer utgjør også havnestyret. 

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

 

Administrasjonsutvalget

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter


Om Administrasjonsutvalget:

  • Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg opprettet med hjemmel i kommunelovens § 25.

  • Utvalgets formål er å sikre de ansatte medinnflytelse i saker av overordnet og prinsippiell karakter som angår forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og ansatte.

  • Utvalget består av formannskapsmedlemmer som utgjør kommunens (arbeidsgiversidens) representanter og tillitsvalgte.

  • De ansattes representanter pekes ut i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser.

  • Ordfører og varaordfører er leder og nestleder. 

  • Utvalget har møter ved behov.

Arbeidsområde:

  • Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.

  • Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.

  • Administrasjonsutvalget kan drøfte og evt. gi innstilling om overordnede, prinsipielle retningslinjer og tiltak innenfor det arbeidsgiverpolitiske området, samt om vesentlige organisatoriske endringer og andre forhold av stor betydning for de ansatte.

  • Uttalelser kan sendes tilbake til administrasjonen for oppfølgning, eller til formannskap og kommunestyre dersom saken skal avgjøres politisk. 

Formannskapet er administrasjonsutvalg. Når formannskapet er administrasjonsutvalg, utvides antall medlemmer med 2 representanter fra de ansattes organisasjoner. Organisasjonene velger selv sine 2 representanter.

Fagforbundet:
Medlem: Margrethe Østhassel, HTV Fagforbundet 
Personlig vara: Anita Strøm

Utdanningsforbundet:
Medlem: Karsten Vennebo Turøy, HTV Utdanningsforbundet
Personlig vara: Kjell Lundegaard
 

Kontrollutvalget

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg som velges av kommunestyret for valgperioden.

Kontrollutvalget har det løpende ansvaret for tilsyn og kontroll med den kommunale virksomhet som sitt primære ansvarsområde. Utvalget opptrer på vegne av kommunestyret og er underlagt kommunestyrets økonomiske og administrative styrings- og instruksjonsmyndighet. Kontrollutvalgets ansvarsområde omfatter hele den kommunale virksomheten.

 

Medlemmer i kontrollutvalget 2023-2027

Leif Jarle Kristiansen
Fremskrittspartiet 
E-post: lejkrist@gmail.com

Jan Håkon Ore
Fremskrittspartiet
E-post: orejanhakon@gmail.com

Ellen Marie Ludviksen
Høyre
E-post: eludviksen@gmail.com

Martin Sigvald Reinertsen, leder 
Arbeiderpartiet 
E-post: msvr59@gmail.com

Sven-Erik Hansen, nestleder 
Kristelig Folkeparti
E-post: toppveien@icloud.com

Utvalg for teknisk

Faste medlemmer i utvalg for teknisk 2023-2027:

Alf Konradsen (Frp), leder
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet 
E-post: alf.konradsen@yahoo.no

Geir Emil Berntsen (InP), nestleder
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet 
E-post: geir.e.berntsen@gmail.com

Lene Marks (H)
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet 
E-post: lenem.marks@gmail.com

Lise Maria Jose Budeng (H)
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet 
E-post: lisemjbudeng@gmail.com

Øyvind Petterson (Krf)
E-post: oyvind.petterson@eilertsundt.vgs.no

Christian Ore (Ap)
E-post: christian.ore@outlook.com

Kenneth E. Løland (Sp)
E-post: kennelol@hotmail.com
 

Medlemmer/varamedlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

Utvalg for landbruk

Faste medlemmer i utvalg for landbruk 2023-2027:

Terje Andreassen (H), leder
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet 
E-post: terje.andreassen@farsund.kommune.no

Ove Kvia (Frp)
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet 
E-post: rossevika@gmail.com

Vivi Ann Årstad Brønn (Frp) 
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet 
E-post: viviann.aarstad@live.no

Christine Aunevik (H)
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet 
E-post:baksedechristine@gmail.com

Jarl Håkon Egeli Pedersen (Krf)
E-post: jarlhaakon@gmail.com

Bård Reymert Håberg (Ap)
E-post: reymert9@hotmail.com

Nadine Køhn (Sp)
E-post: nadine.kohn@coop.no
 

Medlemmer/varamedlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

Utvalg for levekår

Faste medlemmer i utvalg for levekår 2023-2027:

Merete Syvertsen Knutsen (Frp), leder
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet 
E-post: meretesyvertsen@hotmail.com

Inger Stray Jensen (H), nestleder
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet 
E-post: isjhuseby@gmail.com

Leif Helge Larsen (Frp)
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet 
E-post:leif.helge@live.no

Kasper Fossland (H)
Fellesliste Fremskrittspartiet, Høyre, Industri- og Næringspartiet 
E-post: kasper.fossland@hotmail.com

Margrethe Østhassel (Ap)
E-post: margrethe.osthassel@farsund.kommune.no

Annbjørg Nystøl Knudsen (Krf)
E-post: annbknu@vabb.no

Espen Gabrielsen (Sv)
E-post:gabrielsen.espen@gmail.com
 

Medlemmer/varamedlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter 

 

Klagenemnd for eiendomsskattesaker

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

Reglement: Reglement for personer med funksjonsnedsettelse i Farsund (pdf)


Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2023 - 2027:

Ungdomsrådet

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

Koordinator for Farsund ungdomsråd er Anne Louise Kaalstad.
Kontaktinformasjon: tlf. 38 38 96 03/mail

Medlemmer skoleåret 2023/24:

Breiland, Josefine Rob
Brevik, Tobias (leder)
Brox, Live Tomine
Brøvig, Stella
Buch, Richard Lui
Edvinsen, Sverre
Grindheim, Emma (nestleder)
Hansen, Marius Brønn
Hansen, Vetle
Håberg, Ola
Håberg, Tarjei Hordnes
Johannessen, Sara
Kleppe, Alexander
Knutsen, Tomine Skomsøy
Ytterdahl, Sander  

Kvasnes, Casper Berntsen (vara)

Viltnemnda

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter

 

Faste medlemmer i viltnemnda 2019-2023

Øyvind Petterson
Kristelig Folkeparti - Leder 
Mobil: 920 14 633
E-post: oyvind.petterson@eilertsundt.vgs.no
 
Øyvind Adolfsen
Arbeiderpartiet - Nestleder

Toni Helvig
Høyre

Leif Helge Larsen
Fremskrittspartiet 

Gunn Frestad Skeime
Senterparitet
 
Hilde Lauvsnes Larsen
Venstre
 
Varamedlemmer:
Bernt Arild Belland
Olive Hellen Nøtland
Jarl Abrahamsen
Olaf Eikeland
Dag Malterud
 
 

Valgutvalget

Farste medlemmer i valgutvalget 2023-2027:

Øyvind Adolfsen, leder 
Høyre
E-post: oyvind.adolfsen@hotmail.com

Toni Helvig 
Fremskrittspartiet, nestleder
E-post: t97601401@gmail.com

Merete Syvertsen Knutsen
Fremskrittspartiet
E-post: meretesyvertsen@hotmail.com

Helge M. Nesheim
Arbeiderpartiet
E-post: hemone1965@gmail.com

Nadine Køhn
Senterpartiet
E-post: nadine.kohn@coop.no
 

Medlemmer, møter og saksdokumenter:
Møter og saksdokumenter