Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som har behov for hjelp på grunn av:

 • Somatisk eller psykisk sykdom.
 • Skade eller lidelse.
 • Rusmiddelproblem.
 • Nedsatt funksjonsevne eller
 • Sosiale problemer.

Kan ha rett til støttekontakt. Alle kommuner har plikt til å ha en støttekontaktordning. I samarbeid med deg, vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.

Støttekontakten kan for eksempel komme på besøk hjemme, bli med på kafe, kino eller idrettsarrangement.

Støttekontakttjenesten kan gis individuelt eller kan etter vurdering gis i gruppe sammen med andre

Hva koster støttekontakt?

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må regne med å dekke egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten. For eksempel: inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat og transport.

Ledsagerbevis, og hvordan søke.

Hvem er støttekontakten?

Det er ofte privatpersoner uten spesiell fagbakgrunn som er støttekontakter.

Hvordan søke om å få støttekontakt?

Hvis du har behov for og ønsker å få en støttekontakt ta kontakt med Servicekontoret i kommunen på telefon 38 38 20 00 eller fylle ut søknadsskjema enten digitalt eller skrive ut skjemaet:

Send inn søknadsskjema (Digitalt skjema)               
Skriv ut søknadsskjema (PDF)
 
Når du har søkt har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak). Dette gjelder om du får innvilget støttekontakt eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette begrunnes i søknaden. Du skal også få informasjon om hvordan du klager. Du kan klage på vedtaket dersom du ikke er fornøyd. Dette gjelder både dersom du er uenig i antall timer du har fått tildelt eller du har fått avslag på søknad. Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere søknaden på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Vil du bli støttekontakt?

Vi trenger støttekontakter til voksne og barn/unge. Har du lyst til å jobbe med å bidra til å gi noen en mer aktiv hverdag?

Dersom du har lyst å være støttekontakt:

Krav til støttekontakten

 • Må ha godkjent politiattest
 • Alle som engasjeres som støttekontakt har taushetsplikt. Når du engasjeres som støttekontakt må du skrive under taushetserklæring.
 • En støttekontakt bør ha tid, lyst og interesse for å være sammen med andre mennesker
 • God evne til å samarbeide, både med brukeren, pårørende/familie og saksbehandler ved Tjenestekontoret som har ansvar for tjenesten.
 • Kunne holde avtaler og forholde seg til de rammene som er satt for oppdraget i samarbeid med saksbehandler
 • Stabilitet i livssituasjonen, slik at du kan være støttekontakt for den samme brukeren i en viss tid.
 • Støttekontakter må være over 18 år.
 • Bør disponere bil.