Produksjonstilskudd

Hvem kan få tilbudet?

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. 

Tilskudd kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon. 

Slik søker du

Elektronisk søknad via Altinn.

Søknadsfrist

Se søknadsfristene her

Les mer om produksjonstilskudd her

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Les mer om SMIL-ordninga her

Slik søker du

Her finner du søknadsskjema

Søknadsfrist

Blir annonsert fra kommunen og kan variere fra år til år.

Regionalt miljøtilskudd

Hvem kan få tilbudet?

For å søke, må du ha rett til produksjonstilskudd.

Søknaden gjelder

  • Seterdrift
  • Bratt areal
  • Spreiing av husdyrgjødsel før 10. august
  • Stell av kulturminne
  • Beiting av kystlynghei
  • Skjøtsel av artsrike slåtteenger og naturbeitemarker (registrert i Naturbase)  

Les også mer om ordningen her

Slik søker du

Mer informasjon og ordningen og hvordan du søker finner du hos Fylkesmannen

Søknadsfrist

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd, og søknadsfristen er 20. august hvert år for foretak og 1. november for beitelag. Utbetaling skjer i mars.

Bygdeutviklingsmidler

Hvem kan få tilbudet?

Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) skal fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene innen og i tilknyting til landbruket. Bedriftsretta midler blir forvalta av Innovasjon Norge. Omfatter tilskudd, lån og rentestøtte til investeringer i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer, etableringstilskudd ved generasjonskifte, etableringstilskudd og tilskudd til bedriftsutvikling.  

Les mer om ulike tilskuddsordninger hos Innovasjon Norge

Slik søker du

For å søke må du opprette Min side

Søknad må sendes elektronisk. Den elektroniske søknaden går til kommunen, som skriv uttale og sender den til Innovasjon Norge. Har du et prosjekt eller ein idè, eller treng hjelp med søknaden, kontakt landbruksavdelinga.

Avløsning ved sykdom mv.

Tilskuddet legger til rette for at husdyrbrukere skal kunne få ferie, ordnet fritid og hjelp til avlasting.

Tilskuddet blir fastsatt ut fra antall dyr foretaket disponerer 1.5 og 1.10. og som er registrert under «antall dyr» i søknad om produksjonstilskudd i søknadsåret.

NB! Avløser må være fylt 15 år.

Her finner du informasjon om hva som er nytt for året

Drenering av jordbruksjord

God drenering er avgjørende for å kunne oppnå gode avlinger. 

Ordningen gjelder for arealer som er drenert tidligere. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Les mer om ordningen her

Last ned faghefte om drenering her

Slik søker du 

Søknadsskjema finner du her

Tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Slik søker du

Les mer om ordningen og hvordan du søker her