Hvilke regler gjelder for din eiendom ? Sjekk reguleringsplan

Du kan finne all informasjon om gjeldende reguleringsplan for din eiendom i vår kartløsning. Der finner du planbestemmelsene som sier hva du har anledning til å bygge. Husk at du må holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting. Det bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Bruk denne veilederen for å være sikker på at du ikke bygger for stort.

Dersom du planlegger å gjøre noe som ikke samsvarer med reguleringsbestemmelsene, må du søke om dispensasjon.

Husk å varsle naboen

Før du kan sende inn søknaden til oss må du varsle naboer og gjenboere. En nabo er en du deler grense med, og en gjenboer er en du hadde delt grense med om det ikke hadde vært for eksempel en vei, bekk, eller park mellom eiendommene. 

Du kan bestille naboliste via infoland.no. Naboliste er en oversikt over alle naboer og gjenboere du må varsle. Lurer du på hvordan du sender nabovarselet?

Søknaden må sendes kommunen innen ett år etter at naboene har fått varsel. Hvis du ikke rekker denne fristen, må du varsle naboene på nytt. Om du gjør endringer i søknaden etter du har varslet naboene, må du som regel varsle dem på nytt og vise endringene.

Skal du bygge nærmere naboen enn 4 meter ?

Da må du innhente samtykke fra den eller de naboer det gjelder. Sammen med aktuelle naboer må du fylle ut avstandserklæring. Denne avstandserklæringen skal vedlegges søknaden avstandserklaring.pdf

 

 

Bygge annerledes enn det reglene tillater ?

Da må du søke om dispensasjon. Dispensasjonssøknaden bør sendes sammen med selve byggesøknaden Dispensasjonssøknad pbl 19.pdf

Hva skal søknaden inneholde ?

Hvis du kan søke om byggearbeidene selv, skal søknaden normalt inneholde følgende dokumenter:

  1. En beskrivelse som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om.
  2. Søknadsskjema, tillatelse til tiltak finner du nede på siden under SKJEMA.
  3. Nabovarsel og dokumentasjon på at naboene har mottatt varselet.
  4. Eventuell avstandserklæring
  5. Kopi av eventuelle nabomerknader, med dine kommentarer til merknadene.
  6. Tegninger (fasade-, plan-, og snittegning) i målestokk og med mål skrevet på.
  7. I noen byggesaker må du også dispensasjonsøknad og uttalelse/samtykke fra andre myndigheter.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid:

  • Søknad uten dispensasjon: 3 uker
  • Søknad med dispensasjon: 12 uker

Hva koster det ?

Prisliste Betalingsregulativ_for_byggesaker_osv_-_2020.pdf

Du får tilsendt faktura på byggesaksgebyret etter at vedtak er gjort.

Byggetillatelsen gjelder i tre år

Du må starte byggearbeidet innen tre år etter at byggetillatelse er gitt. 

Hvis byggetillatelsen går ut, må du søke på nytt. Etter at du har startet arbeidet, kan arbeidene ikke stå i bero i mer enn to år uten at du må søke om byggetillatelse på nytt.

Når du er ferdig å bygge, må du sende inn ferdigattest

Hvis du har søkt om byggearbeidene selv, skal du sende inn søknad om ferdigattest https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5167-soknad-om-ferdigattest-2020.pdf

For mindre byggearbeid trenger du normalt ikke å fylle ut alle punktene i skjemaet. Du må krysse av for om byggearbeidet tilfredsstiller kravene til ferdigattest, og om det er gjort søknadspliktige endringer etter at tillatelsen ble gitt. Hvis det ikke er gjort endringer, trenger du ikke legge ved dokumentasjon.