SMIL- grupper (Styrket Mestring I Livet)

Gruppetilbud til barn og unge 8- 16 år med foreldre som har psykiske/fysiske og/eller rusrelaterte helse-utfordringer. Gjennomføres årlig i samarbeid med andre kommuner i Lister. Målene med tilbudet er:

  • fokus på barns opplevelse av å leve i en familie med fysisk-, psykisk sykdom og/ eller rusproblemer
  • økt forståelse
  • økt kunnskap
  • sosialt fellesskap

Mer info: Smil- mestring i livet

Kjernegrupper

Individrettet tiltak rettet mot elever i ungdoms- og videregående skole i risikosonen (unntaksvis i barneskolen) med konkret utfordring, f.eks. skolevegring, mobbing, nasking, rus, utagerende og forstyrrende atferd, skoleskulk, kriminalitet, vansker for å godta grensesetting o.l. Det er kjernegrupper på begge ungdomsskolene og på både Eilert Sundt avd. Lista og Farsund. Møtes en gang pr mnd., -ved behov oftere. Noen elever møter en gang pr mnd. (oftere ved behov) og andre hver annen mnd. avhengig av behov og utfordring.

Mål med tilbudet er:

  • rask, konkret og samkjørt oppfølging,
  • stoppe negativ utvikling
  • fokusere på ressurser hos/rundt ungdommen

Ungdommen deltar med foresatte (dersom under 18 år) Ungdom med ungdomskontrakt som har fått påtaleunnlatelse med vilkår blir også fulgt opp i kjernegruppene.

Mer informasjon: Kjernegrupper

Oppvekstombudet i Agder

Oppvekstombudet skal bidra til at barn og unge i Agder skal få oppleve en trygg, inkluderende og meningsfull oppvekst i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og i sin fritid. En god oppvekst handler også om at ingen barn skal oppleve krenkelser som mobbing, diskriminering eller rasisme.

Les mer: Oppvekstombudet i Agder