Kriterier for tildeling

1. Driftsmidler til lag og foreninger blir bevilget av Farsund kommunestyre og tildeling er delegert til utvalg for levekår. Administrasjonen innstiller til utvalget ut fra gjeldende retningslinjer og politiske føringer.

2. Tilskuddet kan gis til frivillige organisasjoner og lag i Farsund kommune som hører til under det utvidede kulturbegrepet, er registrert i kommunen og driver kontinuerlig drift her.
Regionale tiltak som har tilknytning til kommunen kan også søke.
Enkeltpersoner kan i spesielle tilfeller gis tilskudd.
Tilskuddet skal gå til vanlig drift.

3. Organisasjonen må være åpen for alle og ha et valgt styre. Alle former for aktiviteter skal sees på som likeverdige.

4. Unntatt for tilskudd er:
- Organisasjoner som primært tar seg av medlemmers yrkes-, helse- og/eller økonomiske interesser.
- Organisasjoner som har til hovedoppgave å samle inn penger til tiltak utenfor kommunen.

5. Driftstilskudd:

  • blir fordelt en gang i året med søknadsfrist 15.mars.
  • kunngjøres i lokalavisen.
  • benytter «Søknadsskjema om driftsmidler til lag og foreninger.»

6. Det er lagt føringer på å særlig støtte organisasjoner som driver aktiviteter for barn og unge opp til 18 år.

7. Det er organisasjonens ansvar å søke i rett tid, fortrinnsvis på fastsatt skjema som hentes på kommunens nettsider, eller ved henvendelse til servicekontoret. Søknadsbeløp og kontonummer skal oppgis. Søknader som ikke fremmes innen søknadsfrist imøtekommes ikke.

8. Det åpnes ikke for klageadgang, siden søknadene behandles både administrativt og politisk.

9. Ordningen evalueres etter behov.

Vennligst benytt skjema: «Søknadsskjema om driftsmidler til lag og foreninger.»


Tillegg til retningslinjene vedtatt av kommunestyret 18.03.2021, sak 8/21:

1. Kommunen skal ikke yte støtte til organisasjoner som utestenger personer på grunn av legning, kjønn, religion, funksjonsevne, etnisitet og sosial bakgrunn.
2. De som mottar støtte fra kommunen forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering, og motvirke alle former for diskriminering.
3. Gratis bruk av kommunens lokaler, er en form for indirekte støtte og omfattes av punkt 2.

Vedtatt av Utvalg for levekår 27.10.2021, sak 42/21.

Søknad om driftsstilskudd skal sendes inn på eget skjema som du finner her.