Hvem kan søke?

Alle barn og unge kan søke om plass i kulturskolen og vi har som målsetting å gi alle søkere et undervisningstilbud. Hvis en av kapasitetsproblemer ikke har elevplass til alle søkere i en disiplin, kan en alternativ disiplin tilbys, eller det kan opprettes ventelister. Voksne kan også søke, men barn og unge i aldersgruppen 6-19 blir prioritert.

Dette må samsvare med kulturskolens opptakskriterier, Utvalg for oppvekst og kultur - 28.02.2019: 
«Utvalg for oppvekst og kultur vedtar følgende kriterier for opptak til Farsund kulturskole:

  • Søkere som allerede har en elevplass ved Farsund kulturskole (inkl.musikkarusell) prioriteres.
  • Dersom søkere ikke får plass på sitt førstevalg, gis tilbud om plass på 2. eller 3. valg, eller de settes på venteliste.
  • Ansiennitet fra venteliste teller i forhold til opptak.
  • Det er mulig å opprette plasser, dersom den totale kostnaden dekkes av tredjepart, f.eks. barnevern, institusjon eller NAV.

Kulturskolens hovedmålgruppe: barn og unge i grunnskole og videregående skole, 6-19 år. Sound of Happiness er rettet mot ungdom og voksne med spesielle behov.

Opptak

Kulturskolen har søknadsfrist 15.april med hovedopptak i juni for påfølgende skoleår. 

Søkere som allerede har en elevplass ved Farsund kulturskole (inkl.musikkarusell) prioriteres.
Dersom søkere ikke får plass på sitt førstevalg, gis tilbud om plass på 2. eller 3. valg, eller de settes på venteliste. Ansiennitet fra venteliste teller i forhold til opptak. Ved ledige plasser gjøres opptak fortløpende.

Faktura på elevavgift sendes ut høst og vår. 

Prisene indeksreguleres.

Oppsigelse av plass og permisjon

Oppsigelse av elevplass gjøres skriftlig innen 1.desember, eller 1.juni. Sendes oppsigelsen innenfor disse fristene blir man ikke fakturert for det påfølgende semesteret.

Elever kan søke om permisjon i inntil ett år. Elever som kommer tilbake fra permisjon vil bli prioritert ved opptak av nye elever.

Mål for opplæringen

Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Lov om kulturskoler

Fra opplæringsloven § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod:
”Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet ellers.”

Fravær

Melding om fravær
Undervisningstimer som går tapt p.g.a. elevens fravær erstattes ikke. Kulturskolen ønsker at det gis beskjed til lærer/kulturskolerektor om elevens fravær.

Lærers sykdom
Ved lærers sykdom prøver kulturskolen å skaffe vikar, men hvis dette ikke lykkes vil eleven få beskjed om at undervisningen utgår.