Satser for eiendomsskatt i 2024

Vedtak om eiendomsskatt for 2024: 

a) I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§2 og 3 skal det for skatteåret 2024 skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen

b) Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4)

c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks syvendedel i 2024 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt)

d) Generell eiendomsskattesats settes til 5,5 promille (esktl. § 13)

e) Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.) 

f) Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,0 promille (esktl. § 12 a)

g) Etter Eiendomsskatteloven § 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, og etter § 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde» iht kommunestyrevedtak 06/63 (” Bygning fredet av Fylkeskonservatoren)

h) Eiendomsskatten betales i minimum to terminer (esktl. § 25). 

9) Priser og betalingssatser vedtas som det går frem av forslag i vedlegg til budsjettdokumentet

10)
a) Kommunestyret vedtar å endre periode for tilbakebetaling av premieavvik på pensjon for KLP-ordningene i henhold til gjeldende regelverk til 7 år, og ikke lenger tilbakeføre premieavviket i sin helhet det påfølgende året til regnskapsåret

b) Kommunestyret vedtak at endret tilbakeføringsperiode skal få effekt første gang for budsjett- og regnskapsåret 2024, dvs. for tilbakeføringen av premieavviket for 2023.

 

 

Klage på eiendomsskatt

Hvis du mener at eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten. En klage kan medføre at taksten opprettholdes, settes ned eller opp. 

Hvis du mener den kommunale taksten din er feil, kan du klage på eiendomsskatten. 

Klagefrist

Klagefristen er 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. 

Klagefrist: 30.04.2024

Hvor mange ganger kan du klage?

Det kan klages på taksten hvert år, men du kan ikke klage på det samme forholdet som det er klagd på tidligere. 

Hvordan klager du? 

Du kan sende inn din klage via elektronisk skjema. Du identifiserer deg selv via pålogging til ID-porten. 
Har du ikke mulighet å bruke elektronisk skjema, kan du laste ned PDF Klageskjema over takstgrunnlag
Klageskjemaene er også tilgjengelig under SKJEMA i klageperioden. 
Se nederst på denne nettsiden.

Forholdene du klager på bør konkretiseres og dokumenteres så godt som mulig i klageskjemaet. 

Hvordan behandles klagen din?

Klagebehandlingen starten når fristen for å klage er gått ut, og behandles av sakkyndig nemnd.

Hvis sakkyndig nemnd gir deg medhold, får du en ny takst. Du kan også få delvis medhold eller ikke medhold. Da går klagen videre til klagenemnda.

Klagenemnda kan gi deg medhold, delvis medhold, ikke medhold, og taksten på eiendommen din kan settes opp eller ned. Klagenemnda vil under sin behandling befare eiendommen din på nytt dersom de finner det nødvendig. Du vil da få anledning til å være til stede.

Hovedoppgavene til nemnda er å behandle klager som ikke har fått medhold i sakkyndig nemnd.

Bunnfradrag for selvstendig boenhet

I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen vedtok kommunestyret 07.12.2023 å innføre bunnfradrag for boliger og fritidsboliger i Farsund kommune. Det betyr at slike eiendommer vil få redusert eiendomsskattegrunnlaget med inntil kr 300.000 pr. boenhet ved utskriving av eiendomsskatten for skatteåret 2024. 

Bunnfradraget tilordnes alle selvstendige boenheter i faste eiendommer som ikke benyttes i næringsvirksomhet, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. Boliger og fritidsboliger får et bunnfradrag for hver boenhet på eiendommen, øvrig eiendom gis ikke slik reduksjon. Boenheten må være godkjent av kommunen.

Sonekart

Eiendommens beliggenhet i kommunen vil påvirke omsetningsverdien for eiendommen. Det er derfor fastsatt ulike områdefaktorer for ulike deler av kommunen til hjelp for verdifastsettelsen. Det er tatt hensyn til områdefaktoren før taksten beregnes. 

Sonekart

Ettergivelse eller nedsettelse

Eiendomsskatt kan nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf. eiendomsskatteloven § 28. Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt rent unntaksvis. Som eksempel på fritaksgrunn nevnes svekket økonomi som følge av alvorlig sykdom e.l.
Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet. Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen.

Veileder fra KS om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Skatteseddelen

  1. Opplysninger om tomt: Informasjon om eiendommens matrikkelnummer. For seksjonerte eiendommer fremkommer tinglyst andel av eiendom under kolonnen andel.
  2. Opplysninger om bygninger: Viser bygning, bygningsnummer og bruksareal (BRA) for hver etasje. Avgiftsarealet for bolig og fritidsbolig beregnes slik; Hovedetasje 1.0, underetasje 0.5, loft 0.3 og kjeller 0.2, dette jf. takseringsretningslinjene side 5.
  3. Verdiberegning bygninger: Bygninger som skal inngå i takstgrunnlaget er oppgitt med avgiftsareal og pris per kvm. Enkelte bygningstyper, som for eksempel landbruksbygg på landbrukseiendommer, skal ikke inngå i grunnlaget. Disse skal ha nullverdi. For bebygde eiendommer er tomteverdi satt til kr. 200.000/tomt (uavhengig av tomtestørrelse), tilsvarende gjelder for eiendommer hvor det er gitt rammetillatelse for oppføring av bygning.
  4. Korreksjonsprotokoll: Benyttes f.eks for å erstatte/endre takst på bygg som nevnt i punkt 2.
  5. Samlet skatteeiendom (tomt og bygninger): Utgangspunktet for fastsettelse av takst er oppgitt under ”sum beløp” i punkt 3, i tillegg kommer eventuelle korreksjoner fra punkt 4
  6. Sonefaktor: Tar hensyn til hvor i kommunen eiendommen ligger. Merk at dette gjelder ikke for fritidseiendommer, her gjelder sonefaktor 1,0 for hele kommunen. Se side 8 i takseringsretningslinjene for mere informasjon, her vises også sonekart med sonefaktorer. 
  7. Vurderingsfaktor indre: Under takseringen er alle eiendommer besiktiget. På hver eiendom er det vurdert om det er forhold på eiendommen som påvirker taksten, blant annet bygningenes alder og tilstand. Se side 4, 9 og 10 i takseringsretningslinjene for mere informasjon.
  8. Vurderingsfaktor ytre: Her blir det vurdert om det er spesielle forhold omkring eiendommen som kan påvirke salgsverdien. Se side 4, 9 og 10 i takseringsretningslinjene for mere informasjon.
  9. Takst: Når det er tatt hensyn til de tre faktorene, står vi igjen med eiendomsskattetaksten. Det er denne taksten som sakkyndig nemnd har fastsatt for din eiendom
  10. Eiendomsskatt: Viser skatteberegningen. Promillesatsen bestemmes av kommunestyret, og kan endres for hvert år. Eiendomsskatt betales i to terminer, 1.april og 1.oktober. Det er totalbeløpet for hele året som er oppgitt på skatteseddelen.