Satser for eiendomsskatt i 2020

Forrige verditaksering ble utført i 2006 med utgangspunkt i 2003 priser. I følger eiendomsskatteloven § 8 A-4 (2) skal det gjennomføres ny alminnelig taksering av eiendommene når det har gått 10 år, og senest 3 år etter dette. Med bakgrunn i dette vedtok kommunestyret 8.3.2018 å gjennomføre ny alminnelig taksering av alle eiendommene i kommunen med virkning fra 2019.

Den nye taksten, som skal være en forsiktig antatt markedsverdi, danner grunnlag for utskriving av eiendomsskatt fra 2019.

Vedtak om eiendomsskatt for 2020 i kommunestyret 12.12.2019

a) I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 3 skal det for skatteåret 2020 skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. (Jfr. K.st. vedtak 18/7)
b) Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4).
c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
d) Generell eiendomsskattesats settes til 4,5 promille (esktl. § 13).
e) Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.)
f) Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,85 promille (esktl. § 12 a).
g) Etter Eiendomsskatteloven § 7a, fritas "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, og etter § 7 b, fritas "Bygning som har historisk verde» iht kommunestyrevedtak 06/63 (” Bygning fredet av Fylkeskonservatoren).
h) Eiendomsskatten betales i to terminer (esktl. § 25).
i) Eiendommer på vedlagte liste fritas for eiendomsskatt jfr. eigedomsskattelovens § 7a

Sonekart

Eiendommens beliggenhet i kommunen vil påvirke omsetningsverdien for eiendommen. Det er derfor fastsatt ulike områdefaktorer for ulike deler av kommunen til hjelp for verdifastsettelsen. Det er tatt hensyn til områdefaktoren før taksten beregnes. 

Sonekart

Ettergivelse eller nedsettelse

Eiendomsskatt kan nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf. eiendomsskatteloven § 28. Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt rent unntaksvis. Som eksempel på fritaksgrunn nevnes svekket økonomi som følge av alvorlig sykdom e.l.
Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet. Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen.

Veileder fra KS om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Klagebehandling

Innen fristen gikk ut 16.april har vi mottatt en hel del henvendelser og klager på eiendomsskattetakstene. Det vil ta noe tid å behandle alle. Noen klager kan avgjøres av eiendomskattekontoret, mens andre blir lagt fram til behandling for sakkyndig nemnd og klagenemnda for eiendomsskatt.
Foreløpig beregnet saksbehandlingstid er generelt 3 måneder.

SAKKYNDIG NEMND FOR EIENDOMSSKATTS VEDTAK - 09.04.2019:

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt tar henstillingen i punkt 1- 5 fra formannskapet til følge i klagebehandlingsperioden:

 1. Næringstakstene gjennomgås av nemnda og vurderes mot forsiktig anslått markedsverdi.
 2. Eiendommer med delt bruk mellom næring og bolig, gjennomgås og deles i en boligdel og en næringsdel.
 3. Taksering av seksjonerte bygg gjennomgås mot de faktiske forhold i sameiene.
 4. Båthus i båthavnene gjennomgås for å sikre likebehandling og riktig verdivurdering.
 5. Eiendomsskattekontoret gis fullmakt til å treffe vedtak i klagesaker der grunnlaget for klagen består av rene fakta feil som uriktig antall m2 eller lignende.

Skatteseddelen

 1. Opplysninger om tomt: Informasjon om eiendommens matrikkelnummer. For seksjonerte eiendommer fremkommer tinglyst andel av eiendom under kolonnen andel.
 2. Opplysninger om bygninger: Viser bygning, bygningsnummer og bruksareal (BRA) for hver etasje. Avgiftsarealet for bolig og fritidsbolig beregnes slik; Hovedetasje 1.0, underetasje 0.5, loft 0.3 og kjeller 0.2, dette jf. takseringsretningslinjene side 5.
 3. Verdiberegning bygninger: Bygninger som skal inngå i takstgrunnlaget er oppgitt med avgiftsareal og pris per kvm. Enkelte bygningstyper, som for eksempel landbruksbygg på landbrukseiendommer, skal ikke inngå i grunnlaget. Disse skal ha nullverdi. For bebygde eiendommer er tomteverdi satt til kr. 200.000/tomt (uavhengig av tomtestørrelse), tilsvarende gjelder for eiendommer hvor det er gitt rammetillatelse for oppføring av bygning.
 4. Korreksjonsprotokoll: Benyttes f.eks for å erstatte/endre takst på bygg som nevnt i punkt 2.
 5. Samlet skatteeiendom (tomt og bygninger): Utgangspunktet for fastsettelse av takst er oppgitt under ”sum beløp” i punkt 3, i tillegg kommer eventuelle korreksjoner fra punkt 4
 6. Sonefaktor: Tar hensyn til hvor i kommunen eiendommen ligger. Merk at dette gjelder ikke for fritidseiendommer, her gjelder sonefaktor 1,0 for hele kommunen. Se side 8 i takseringsretningslinjene for mere informasjon, her vises også sonekart med sonefaktorer. 
 7. Vurderingsfaktor indre: Under takseringen er alle eiendommer besiktiget. På hver eiendom er det vurdert om det er forhold på eiendommen som påvirker taksten, blant annet bygningenes alder og tilstand. Se side 4, 9 og 10 i takseringsretningslinjene for mere informasjon.
 8. Vurderingsfaktor ytre: Her blir det vurdert om det er spesielle forhold omkring eiendommen som kan påvirke salgsverdien. Se side 4, 9 og 10 i takseringsretningslinjene for mere informasjon.
 9. Takst: Når det er tatt hensyn til de tre faktorene, står vi igjen med eiendomsskattetaksten. Det er denne taksten som sakkyndig nemnd har fastsatt for din eiendom
 10. Eiendomsskatt: Viser skatteberegningen. Promillesatsen bestemmes av kommunestyret, og kan endres for hvert år. Eiendomsskatt betales i to terminer, 1.april og 1.oktober. Det er totalbeløpet for hele året som er oppgitt på skatteseddelen.