Informasjon om ferdsel

Lov om friluftslivet (Friluftsloven)  reguleres allemannsretten og den gjelder også for hest. Merk at det er egne regler for kjøring med hest og at aktsomhetsplikten må ivaretas. § 2.(Ferdsel i utmark):

«I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Om motorferdsel i utmark gjelder også lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.»
Endret ved lover 10 juni 1977 nr. 82, 11 juni 1993 nr. 85, 21 juni 1996 nr. 37, 19 juni 2020 nr. 85.»

Ferdsel utmark hest

Hesteridning

NB! Statsforvalteren har gitt forbud mot hesteridning i sanddynene i kommunen vår. 

 Vi ber også om at det ikke rides for nærme folk som oppholder seg i friluftsområdene. Farsund kommune regner det også som en selvfølge at de som ikke bruker hestebleie, sørger for å fjerne hestemøkk fra ferdselssårer, strender og andre områder som brukes av allmenheten.

Les mer om ferdsel med hest i innmark og utmark her:

Ferdsel utmark sykkel

Sykling

Farsund kommune er en sykkelkommune og du kan finne fine ruter på siden "Sykling i Farsund." 

Konseptet "Vita Velo" tilbyr sykkelruter flere steder i kommunen. Rutene er spesielt tilrettelagt for tursykling, men det er fritt frem for alle å bruke dem. Vis hensyn!

NB! Statsforvalteren har gitt forbud mot sykling i sanddynene i kommunen vår. 

Ferdsel utmark vannscooter

Bruk av vannscooter

Bruk av vannscootere reguleres av Motorferdselloven. I tillegg kan kommunene fastsette lokalt tilpassede forskrifter. Dette kan gjelde fartsbegrensninger og bruk av farvann og havner i kommunens sjøområde i medhold av havne- og farvannsloven. I områder med vern gjelder egne lover.

Pr. dags dato har ikke Farsund kommune lokale forskrifter på dette området, men det er strenge krav til føring av vannscooter i Norge. Her finner du generelle regler som må følges. 

Ferdsel utmark motor

Motorferdsel i utmark

Ferdsel med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av Motorferdselloven. Ferdsel med motorisert kjøretøy i utmark er i utgangspunktet forbudt hvis det ikke kan hjemles direkte i loven. Det kan gis tillatelse til motorferdsel i utmark dersom søknad til kommunen innvilges. Dersom det skal kjøres over annen manns grunn må man ha grunneiers tillatelse.

Verneområdene i Farsund

I verneområdene må det i tillegg også søkes om dispensasjon fra verneforskriften. Dette søkes om hos Statsforvalteren.