Verneområder

Til hvert verneområde er det utarbeidet en forskrift som blant annet beskriver avgrensingen av området og gir vilkår for ferdsel innen verneområdet. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for verneområdene. Det betyr at de utarbeider planer, står for utførsel av tiltak og saksbehandler søknader. Fylkesmannen avklarer forholdet til naturmangfoldloven. Tiltak kan likevel være søknadspliktig i plan og bygningsloven, havneloven eller annet. Naturforvalter i kommunen vil kunne veilede og samordne nødvendige søknader.

Med bakgrunn i blant annet prosjektet sørnorsk kystnatur ønskes det næringsutvikling basert på naturverdiene i verneområdene. Kommunen vil være en pådriver for å få til prosjekt som kan gi økonomisk avkastning samtidig som naturverdiene ikke blir skadelidende.

Landskapsvern

Listastrendene landskapsvernområde ble opprettet i 1987. Formålet med fredningen er å bevare et egenartet natur- og kulturlandskap med spesielle strandtyper og geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske kvaliteter av meget høy verneverdi.

Plantefredningsområder

Lista er ett av Norges viktige områder for sjeldne planter. De grunne vannene på Lista, sanddynene og strandområdene på Sør-Lista er gode voksesteder for sjeldne arter. Her finnes Norges eneste gyvelhei, en av landets største fredede forekomster av alm-lindeskog med et stort antall styvede trær, samt en av Norges flotteste havnehager i rik edellauvskog. Mykt havfruegras er en sjelden vannplante i Europa. Den har seks kjente vokseplasser i Norge, alle i innsjøene på Lista.

Strandtorn har en av sine beste lokaliteter i Nord-Europa mellom Haugestranda og Havika. Her vokser 90 prosent av strandtornene i Norge. Svartsiv, sandskjegg, kjempehøymol og sølvmelde er andre sjeldne arter som har mer enn halvparten av sin norske bestand på Lista.

Fuglefredning

Lista er et av Norges mest fuglerike områder. Over 400 fugleartene er observert her. Stor variasjon i naturtyper gjør området viktig både som rasteplass, overvintringsområde og hekkeområde. For å gi fuglelivet tilstrekkelig beskyttelse er de viktigste områdene gitt status som fuglefredningsområder. Dette er en strengere verneform enn landskapsvern. For hvert av fuglefredningsområdene gjelder en egen forskrift.

Naturreservater

Naturreservater er opprettet med hjemmel i naturmangfoldloven §37: Område som har urørt, eller tilnærmet urørt natur eller utgjør spesiell naturtype og som har særskilt vitenskapelig eller pedagogisk betydning eller som skiller seg ut ved sin egenart, kan fredes som naturreservat.

Ramsarområde

Fuglefredningsområdene langs Listastrendene og de grunne vannene Prestvann, Nesheimvann, Hanangervann, Kråkenesvann og Røyrtjønn utgjør til sammen Lista våtmarkssystem. På grunn av den svært viktige funksjonen dette området har for fuglelivet, ble området gitt Ramsarstatus i 1996. Dette er en avtale som gir Norge et internasjonalt forpliktende ansvar for bevaring og bærekraftig bruk av området.

Slevdalsvann naturreservat vil også bli tatt inn i Lista våtmarkssystem og få Ramsarstatus. Her kan du finne kart over verneområder ved å slå på laget naturvernområder.