Hva er offentlige skogmyndigheters ansvar?

Offentlig skogbruksmyndigheter har et særlig ansvar for overvåkning av skogskader.

Hva er skogeiers ansvar?

Skogeier er ansvarlig for at hogst, fremdrift, behandling av hogstavfall, ungskogpleie og andre tiltak blir gjennomført på en slik måte at det ikke oppstår fare for insektskader eller andre skader på skog.

Hva gjør jeg hvis jeg ser skogskader?

Alle som observerer skogskader kan melde disse til institutt for bioøkonomi (NIBIO).

På Skogskader.no kan du rapportere inn og stedfeste dine skadeobservasjoner. Digitale bilder kan lastes opp og lagres sammen med rapporten. Rapporten kvalitetssikres før den er tilgjengelig i rapportoversikten.