Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage får du få søskenmoderasjon. Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den får du automatisk, så lenge søsknene er registrert med samme fakturamottaker og bor i samme husholdning. Dette må være registrert i Folkeregisteret. 

Barn nr. 2: 30 % moderasjon.
Barn nr. 3 og videre: fra august 2023 er barnehageplass fra og med det tredje barnet være gratis

Dersom søsken har ulike tilbud, blir søskenmoderasjon gitt på det laveste tilbudet.

Reduksjon av foreldrebetaling

Det er innført nasjonal maksimalpris for en barnehageplass. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Barn som har rett på reduksjon i foreldrebetalingen kan også ha rett til gratis kjernetid i barnehagen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra verdien av de 20 gratistimene.

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men endringene i forskriften omfatter både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene. Søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.

Inntektsgrense for å kvalifisere til redusert foreldrebetaling og er fra 1. januar 2023 kr. 550 000,-

Gratis kjernetid i barnehagen

Barn i familier med lav inntekt kan har rett til 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere barnehageplass må dere betale for opphold utover de 20 timene. Du må søke om gratis kjernetid.

Gjelder alle 2-, 3-, 4-, 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Inntektsgrense for å kvalifisere til redusert foreldrebetaling og er fra 1. august 2023  kr. 615 590,-

Hvordan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på grunn av lav inntekt?

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen og gratis kjernetid. Det må søkes hvert barnehageår.

Link til søknadsskjema

Kommunen har ansvar for disse ordningene, og både kommunale og ikke-kommunale barnehager omfattes av ordningen.
De som kan få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage må benytte vårt elektroniske skjema. 

Har familien flere barn i barnehagen, skal det sendes inn en felles søknad om gratis kjernetid.

Slik søker du:

 • Benytte vårt elektroniske søknadskjema –  Søknadssskjema
 • Du skal sende felles skjema dersom flere barn
 • Farsund kommune innhenter nå inntektsopplysninger fra siste skattemelding, men:
  • Dersom en foresatt ikke har skattemelding, må inntekt dokumenteres på annen måte. 
  • Dersom husholdningen totalt har en vesentlig og varig lavere inntekt enn det som vises i siste skattemelding, må dette dokumenteres.
 • Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.
 • Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. 
 • Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. 

 

Søknadsfrist

 • 15. mai for vedtak som skal gjelde fra 1. august/nytt barnehageår.
 • For søknader som kommer inn etter dette, men senest 31. august, vil vedtak gjelde fra 1. september.
 • For søknader som sendes inn i løpet av barnehageåret, vil vedtak gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

 

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
 • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert

Lengre sykefravær

Er barnet ditt syk og borte fra barnehagen sammenhengende i mer enn en måned, kan du søke om å slippe å betale for hele perioden. Du må da legge frem legeerklæring. For private barnehager vises det til barnehagens egne vedtekter.

For ytterligere informasjon om foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger viser vi til Udir.no https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/