Søskenmoderasjon

Barn som har søsken i barnehage får moderasjon. Dette beregnes automatisk så du trenger ikke søke. Søsken må bo i samme husholdning. Det gis 30 % moderasjon på barn nr. 2 og 50 % moderasjon på barn nr. 3 og videre. Dersom søsken har ulike tilbud, blir søskenmoderasjon gitt på det laveste tilbudet

Reduksjon av foreldebetaling ut fra inntekt

Det er innført nasjonal maksimalpris for en barnehageplass. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Barn som har rett på reduksjon i foreldrebetalingen kan også ha rett til gratis kjernetid i barnehagen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra verdien av de 20 gratistimene.

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men endringene i forskriften omfatter både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene. Søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.

Søknadsfrist

 • 15. mai for vedtak som skal gjelde fra august/nytt barnehageår.
 • For søknader som kommer inn etter dette, men senest 31. august, vil vedtak gjelde fra september.
 • For søknader som sendes inn i løpet av barnehageåret, vil vedtak gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Slik søker du:

 • Benytte vårt elektroniske søknadskjema
 • Du skal sende felles skjema dersom flere barn
 • Foresattes skattemelding(er) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.
 • Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. Finn frem relevant dokumentasjon

Krav til søker:

Inntektsgrense for å kvalifisere til redusert foreldrebetaling og er fra 1. januar 2020 kr. 574 759,-

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
 • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
 • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Gratis kjernetid i barnehagen

Barn i familier med lav inntekt kan har rett til 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere barnehageplass må dere betale for opphold utover de 20 timene. Du må søke om gratis kjernetid.

Hvem kan få gratis kjernetid?

Gjelder alle 2-, 3-, 4-, 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Inntektsgrense

Familie med lavere samlet inntekt enn kr. 566 100,- per år (gjelder fra 1. august 2020).

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist 15. mai, for vedtak som skal gjelde fra august/nytt barnehageår.
 • For søknader som kommer inn etter dette, men senest 31. august, vil vedtak gjelde fra september.
 • For søknader som sendes inn i løpet av barnehageåret, vil vedtak gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt.

Hvordan søke om gratis kjernetid på grunn av lav inntekt

Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men det omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. 
De som kan få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage må benytte vårt elektroniske skjema. 

Har familien flere barn i barnehagen, skal det sendes inn en felles søknad om gratis kjernetid.

Lengre sykefravær

Er barnet ditt syk og borte fra barnehagen sammehengende i mer enn en måned, kan du søke om å slippe å betale for hele perioden. Du må da legge frem legeerklæring.