Hva menes med uteareal

Begrepet ”uteareal” omfatter utendørs areal for rekreasjon, lek, forskjønnelse og idrett innenfor arealformålene: ”bebyggelse og anlegg”, ”samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur”, ”grønnstruktur” og ”landbruks, natur og frilufts formål”, samt uregulerte arealer til formålet.

Normal for uteområder

Normaler for utenomhusområder i Farsundkommune

Vedtatt

«Normal for uteområder i Farsund kommune» er vedtatt i kommunestyret xx xx xxxx