Hvor kommer vannet vårt fra?

Skidvand vannverk kan hente tilleggsvann fra Midtvann og Mårvann. Disse har en fallhøyde på ca. 180 m. Dette vannverket er tilknyttet høydebasseng på Varbak med et volum på 5500 m3, og en fallhøyde på 84 m. Dette forsyner Farsund og omkringliggende byggefelt o.a., frem til Lunde. Utbygging og rensing med sandfilter er nær forestående.

Kleiveland vannverk tar råvann fra Kleivelandsvannet. Dette har en fallhøyde på 74 m, og forsyner Lista, frem til Lunde og Elkem. Vannverket har sandfilterrensing og UV. Dersom det skulle bli nødvendig kan det pumpes til høydebasseng på Varbak.

Åpta vannverk et lite vannverk som har ingen fallhøyde og må pumpes. Råvannet tas av elv fra Sævelandsvannet. Vannverket forsyner noen få abonnenter på Åpta. Rensing med sandfilter og UV.
Det tas vannprøver fra alle tre vannverk ukentlig. Disse sendes til Mattilsynet. Forøvrig har kommunen egenkontroll minimum annenhver dag.
Ved graving som kan komme i konflikt med kabler og rørledninger, skal det søkes om gravetillatelse. Gravetillatelse skal gis før arbeidene starter. Søknadsskjemaet er under revisjon.

Tilkobling til kommunale vannledninger skal utføres av autorisert rørlegger. Opplysninger om tilkoblingavgifter og årsavgifter kan du finne i gebyr og avgiftsoversikten til høyre (legg inn lenke).
Nyinnstallasjon av vannmåler, som utleveres av servicekontoret, utføres av autorisert rørlegger. Kontroll av eksisterende måler og eventuelt utskifting av denne utføres av kommunal rørlegger.
Ved driftsforstyrrelser på kommunalt vannledningsnett har Farsund kommune vaktordning utenom normal arbeidstid, d.v.s., kl.07:00 – 15:00 på hverdager, og i helger og andre fridager.

Dårlig vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom 2 og 6 bar. Trykket i huset avhenger av terrenghøyden der du bor, stikkledningens kvalitet og forbruk i området.

Dårlig vanntrykk kan skyldes:

  • Lekkasje på den private vannledningen
  • Silen i armaturen kan være tett
  • Stikkledningen kan ha grodd igjen dersom den er gammel og laget av galvanisert jern

Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger. Utskiftning av stikkledninger er huseiers ansvar.
Ved vanntrykk over seks bar må huseier installere reduksjonsventil.

Ta kontakt med oss ved plutselig dårlig trykk uten forvarsel. 

Ved vanntrykk over seks bar må huseier installere reduksjonsventil.

Ta kontakt med oss ved plutselig dårlig trykk uten forvarsel.