Miljørettet helsevern har følgende arbeidsoppgaver

 

Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen gjennom Folkehelseloven kap. 3.

Folkehelseloven sier at miljørettet helsevern omfatter "faktorer i miljøet som direkte og indirekte kan virke negativt inn på helse", disse kan være fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer.

Arbeidsoppgaver:

 •         Gi helsefaglige uttalelser i plan- og byggesaker i kommunene

•         Holde oversikt over ulike virksomheter der mange mennesker har adgang eller samles.

•         Godkjenne ulike virksomheter, blant annet skoler, barnehager, badeanlegg og hulltakingsvirksomheter.

•         Sikre informasjon til befolkningen om helseforhold i omgivelsene som kan ha negativ innvirkning.

•         Føre tilsyn over ulike virksomheter. Hvor ofte og hva slags virksomheter bestemmes ut fra en risikovurdering.

•         Behandle klagesaker der hvor helse ikke blir godt nok ivaretatt i annet lovverk