Veinormalen

Farsund kommune legger vekt på et trafikksikkert og funksjonelt veinett med fokus på både myke og harde trafikanter. Veinettet skal legge til rette for trygg ferdsel for alle kategorier og oppmuntre flere til å gå og sykle.

Farsund har foreløpig ikke en egen veinormal. Inntil videre skal vegvesenets håndbøker legges til grunn for planleggingen av nytt vegnett.

Veimerking og Skiltplan

Som grunnlag for veimerking og nye skiltplaner skal statens vegvesens håndbøker legges til grunn.