Målgruppe

Dersom du ikke kan ivareta dine interesser på boligmarkedet, - du som har behov for bolig med særlig tilpassing og/eller med behov for hjelpetiltak i tilknytning til boligen på grunn av alder, funksjons-nedsettelse eller av andre årsaker.

Dette kan være:

  • personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne  og/eller alderdom har behov for tilpasset bolig
  • flyktninger
  • personer med sosiale problemer, psykiske lidelser og/ eller rusproblemer

Forutsetning og vilkår for tjenesten

Forutsetning:

  • Du skal som hovedregel være uten fast bopel eller egnet bolig, og være uten mulighet til selv å skaffe deg egnet bolig selv.
  • Du skal som hovedregel ha hatt botid i Farsund kommune de siste to år, eller ha en annen nær tilknytning til kommunen.
  • Du må være over 18 år. Dersom du er under 18 år skal innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparat
  • Du som har behov for omfattende bistand og tilsyn fra hjelpeapparatet kan tildeles bolig med tilknyttet bemanning så fremt slik bolig er nødvendig for å kunne gi deg et helhetlig tjenestetilbud og annen boligbistand ikke er egnet.

Tildeling om kommunal utleiebolig skjer ut ifra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av gjeldende kriterier og av søkerens behov.

Blant likestilte søkere skjer tildeling på grunnlag av søknadsdato

 

Vilkår:

  • Du som søker kommunal bolig vil få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger som kan løse ditt boligbehov f.eks. kjøp av egen bolig eller privat leie.
  • Dersom du tidligere har misligholdt kommunal husleie forutsettes som hovedregel at det inngås avtale om nedbetaling/oppgjør før du igjen tildeles kommunal bolig.
  • Du som vurderes å ha oppfølgingsbehov i forhold til å kunne fungere i boligen kan tildeles bolig forutsatt at du går inn i et forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet.