Tilskudd til skogplanting, ungskogpleie og miljøtiltak

Formålet med tilskuddet er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket. Kombinert med bruk av skogfond er tilskuddet ment å gi en lav terskel for gode investeringer i det langsiktige skogbruket på din eiendom.

Se formål, vilkår og gjeldende tilskuddssatser:
Retningslinjer for prioritering av søknader om NMSK-tilskudd for Farsund kommune. 

Se forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Det er også mulig å søke om tilskudd til skogbruksplan med miljøregistrering (MiS)

Les mer om Skogbruksplan med miljøregistrering (MiS) i Farsund kommune 

Tilskudd til skogsveier

Skogsveier som er av stor betydning for å drive ut skogen og som er en særlig stor investering for skogeierne kan få tilskudd til nyanlegg av veier, oppgradering av veiklasse, velte- og snuplasser.

Se formål som kan få tilskudd, søknadskrav og tilskuddsatser:
​Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til bygging av skogsveier i Farsund kommune. 

Du kan søke tilskudd til skogsveier i landbruket.
Mer om hvordan du søker om tilskudd til landbruksveier på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Tilskudd til bygging og ombygging av skogsveier

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket inneholder blant annet følgende om tilskudd til vegbygging:

  • Det kan gis tilskudd til nybygging eller ombygging av eksisterende skogsveger når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
  • Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter den til enhver gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
  • Vegene skal bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juni 2013 med endringer august 2016.
  • Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent.
  • Det er et krav at vegen blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
  • Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og evt. vilkår som blir knyttet til senere oppfølging og vedlikehold.

Skjema LDIR-903 skal benyttes ved søknad om tilskudd til vegbygging 
Før tilskuddssøknad kan behandles skal søknad om bygging/ombygging av landbruksveg være sendt og godkjent av kommunen.