Valgdagen

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er
mandag 11. september.

Du kan også tidligstemme/forhåndsstemme fra 3. juli til 8. september. Du finner mer informasjon om dette i avsnittene under. 

Har jeg stemmerett?

For å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 må du oppfylle ett av følgende krav:  

 • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
   
 • Du er statsborger i et annet nordisk land (det vil si enten Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
   
 • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.  


Står du i manntallet?
Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet. 
Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert som bosatt per 30. juni i valgåret. 


Må jeg stemme i den kommunen jeg er manntallsført?
På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført. Hvis du skal forhåndsstemme, kan du avgi stemme i hele landet. 


Hvis jeg bor i utlandet
Er du bosatt i utlandet, men har vært registert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. 
Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. 


Slik søker du om å bli innført i manntallet
Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 12. september kl. 17:00 for å bli innvilget. 
Søknadsskjema finner du her: 
https://www.valg.no/globalassets/dokumenter-2021/stemmerett/soknad_innforing_manntall_2021_bm.pdf


Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført?
Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Dette er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og evt. sende klage dersom det er feil i manntallet. 

Utleggingsmanntallet for Farsund kommune blir tilgjengelig i servicekontoret i begynnelsen av juli. 

Tidligstemming

Fra mandag 3. juli kan du avgi din stemme til valget. Perioden for tidligstemming er 3. juli til 9. august.

Ordningen med tidligstemming er for velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. 
Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon. Tidligstemming foregår på Farsund rådhus, servicekontoret. 
 

Forhåndsstemming

Fra 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme på Farsund rådhus i servicekontoret, mandag - fredag fra kl. 10:00 til 15:00.
I tillegg har vi ekstra åpningstid lørdag 2/9 kl. 10:00 – 14:00, samt torsdag 7/9 til kl. 17:00. 

Ta gjerne med valgkortet, så går det raskere, og husk legitimasjon.
 

Oppholder du deg i en annen kommune, kan du avgi din forhåndsstemme der. Ta kontakt med gjeldende kommune for informasjon om tid og sted for forhåndsstemmingen.

Oppholder du deg i utlandet i tiden for forhåndsstemming og på valgdagen har du mulighet for å stemme ved en utenriksstasjon. Husk å være ute i god tid, slik at du er sikker på at din stemme rekker frem i tide.

Bestill hjemmestemming

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av uførhet eller sykdom, kan du kontakte oss på telefon 38 38 20 00 eller 976 75 187 for å avtale at vi kommer hjem til deg for å motta din stemme. 

Frist for å bestille hjemmestemming er torsdag 7. september.

Valg på institusjoner

Det er mulig for beboere og ansatte å forhåndsstemme på Farsund omsorgssenter og Listaheimen på følgende tidspunkt:

Tirsdag 5. september kl. 13:00 - 15:00.

Valg på Eilert Sundt videregående skole avd. Farsund

Det er mulig for elever og ansatte å forhåndsstemme i aulaen på Eilert Sundt vgs, Farsund, på følgende tidspunkt:

Onsdag 6. september kl. 10:00 - 12:00.

Stemme på valgdagen

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september. 

På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt i 30. juni 2023. 

Husk å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort/annen legitimasjon med bilde). 

Ta gjerne med deg valgkort (digitalt eller papir), men det er ikke et krav.
 

Valglokaler på valgdagen, 11. september:
 
Stemmekrets Stemmested Åpningstider
Borhaug Festsalen Kl. 10:00 - 20:00
Vanse Herredshuset Kl. 10:00 - 20:00
Farsund Farsund rådhus, kantina Kl. 10:00 - 20:00

 

 

 

 

 

Husk legitimasjon

Valgloven sier at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Dette er for å sikre gjennomføringen av prinsippet "én velger - én stemme", og at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

Hva er gyldig legitimasjon?

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder:

 • navnet ditt
 • fødselsdatoen din
 • gjenkjennelig bilde av deg

Digitalt valgkort

Du får tilsendt digitalt valgkort. Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett. Tar du med deg valgkortet i valglokalet går det raskere å registrere at du stemmer, men det er ikke et krav for å avgi stemme.

Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks). 

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke oppdatert eller bekreftet din kontaktinformasjonen i registeret de siste 18 månedene, vil du få valgkortet tilsendt på papir.

Om listeforslag

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget i 2023.
Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars klokken 12:00.

Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert, innen fristen fredag 31. mars klokken 12:00. Listeforslag levert etter fristen avvises.


Digital innlevering av listeforslag ved lokale valg

I 2023 kan partiene levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Det er nå anledning til å både samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene digitalt. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Her kan du lese mer om listeforslag på papir.

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars kl. 12:00 på formiddagen.


Krav til listeforslag

Et gyldig listeforslag må enten:

 • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning (digital innlevering) for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller

 • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller

 • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

For mer informasjon se valgdirektoratets valgside.

Partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget 2023 i Farsund kommune

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 31. mars. Forslagene er godkjent av valgstyret. Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget i Farsund kommune:  

Følgende valglister er godkjent og stiller til valg:
• Industri- og Næringspartiet 
• Miljøpartiet De Grønne
• Arbeiderpartiet
• Senterpartiet
• Høyre
• Kristelig Folkeparti
• Venstre 
• Fremskrittspartiet
• SV - Sosialistisk Venstreparti
 
De godkjente valglistene finner du her: Alle godkjente lister med kandidater.pdf
 

Resultat 2023: Partier og representanter i det nye kommunestyret

Valget 2023 er overstått. 

De 29 plassene i det nye kommunestyret ble fordelt slik: 

Fremskrittspartiet: 10
Arbeiderpartiet: 5
Høyre: 4
Kristelig Folkeparti: 4
Senterpartiet: 2
SV - Sosialistisk Venstreparti: 2
Venstre: 1
Industri- og Næringspartiet: 1


Følgende kandidater er valgt inn fra partiene som stilte liste: 


Fremskrittspartiet
1. Ingrid Merethe Williamsen
2. Toni Helvig
3. Leif Helge Larsen
4. Lars Tjelland
5. Tommy Årsland
6. Alf Konradsen
7. Merete Syvertsen Knutsen
8. Ove Kvia
9. Leif Jarle Kristiansen
10. Jan Håkon Ore

Arbeiderpartiet
1. Arnt Abrahamsen
2. Margrete Irene Østhassel
3. Christian Ore
4. Bård Reymert Håberg
5. Kristoffer Birkeland Salvesen

Høyre
1. Pål Erik Hals
2. Terje Andreassen
3. Inger Stray Jensen
4. Øyvind Adolfsen

Kristelig Folkeparti
1. Jostein Alvestad Kydland
2. Øyvind Petterson
3. Annbjørg Nystøl Knudsen
4. Jarl Håkon Egeli Pedersen

Senterpartiet
1. Kenneth Engvoll Løland
2. Helge Ruben Bjørnestad

SV - Sosialistisk Venstreparti
1. Espen Gabrielsen
2. Elisabeth Stølen

Venstre
1. Anita Vestøl

Industri- og Næringspartiet
1. Geir Emil Berntsen


Vararepresentanter:

 • Frank Bulæg (Fremskrittspartiet)

 • Atle Myrseth Bruvik (Fremskrittspartiet)

 • Øyvind Langemyr (Fremskrittspartiet)

 • Arian Ove Midthassel (Fremskrittspartiet)

 • Vivi Ann Årstad-Brønn (Fremskrittspartiet)

 • Jan Richard Johannessen (Fremskrittspartiet)

 • Tor Martin Omland (Fremskrittspartiet)

 • Merethe Williamsen Carlsen (Fremskrittspartiet)

 • Lahod Hardosen (Fremskrittspartiet)

 • Sten Otto Søyland (Fremskrittspartiet)

 • Åge Danielsen (Fremskrittspartiet)
   

 • Helge Morris Nesheim (Arbeiderpartiet)

 • Erik Stølen (Arbeiderpartiet)

 • Gunhild Pedersen (Arbeiderpartiet)

 • Ingeborg Caspara Flokenes (Arbeiderpartiet)

 • Ronny Paulsrud (Arbeiderpartiet)

 • Marit Larsen (Arbeiderpartiet)

 • Asbjørn Vere (Arbeiderpartiet)

 • Yvonne Veronika Hordnes (Arbeiderpartiet)
   

 • Kasper Fossland (Høyre)

 • Odd Bjørn Rudlende (Høyre)

 • Sigmund Edvin Barøy (Høyre)

 • Almar Einar Friestad (Høyre)

 • Christine Aunevik (Høyre)

 • Ernst Arild Mathiassen (Høyre)

 • Lene Marks (Høyre)
   

 • Henriette Ubostad (Kristelig Folkeparti)

 • Sven-Erik Hansen (Kristelig Folkeparti)

 • Hans Arne Rogn (Kristelig Folkeparti)

 • Mikal Rudjord (Kristelig Folkeparti)

 • Geir Heskestad (Kristelig Folkeparti)

 • Benth Erik Castberg (Kristelig Folkeparti)

 • Brit Elin Vidringstad (Kristelig Folkeparti)
   

 • Jens Viken (Senterparitet)

 • Nadine Køhn (Senterpartiet)

 • Geir Arild Nilsen (Senterpartiet)

 • Cecilie Byremo (Senterpartiet)

 • Gunn Frestad Skeime (Senterpartiet)
   

 • Jon Aslak Fintland (SV - Sosialistisk Venstreparti)

 • Anija Markovina Wormsen (SV - Sosialistisk Venstreparti)

 • Kjell Pedersen (SV - Sosialistisk Venstreparti)

 • Sherin Elisabeth Andreassen (SV - Sosialistisk Venstreparti)

 • Britt-Mari Langerud (SV - Sosialistisk Venstreparti)
   

 • Stine Tønnessen Baardseth (Venstre)

 • Beate Marie Johnsen (Venstre)

 • Hanne Sortevik Haaland (Venstre)

 • Jan-Erik Baardseth (Venstre)
   

 • Jan Egil Svendsen (Industri- og Næringspartiet)

 • Morten Mosvold (Industri- og Næringspartiet)

 • Tove Renate Ludvigsen (Industri- og Næringspartiet)

 • Ole Jørgen Moy (Industri- og Næringspartiet)


Mer informasjon finner du her:

Nettstedet Valgresultat.no


Valgstyrets møtebok (pdf)

Mandatfordeling (pdf)

Kandidatstemmetall pr. parti (pdf)

Tidligere valgresultater

Se resultatene fra forrige kommune- og fylkestingsvalg på https://valgresultater.no/?type=st&year=2021

Velg "Bytt sted" øverst til venstre for å finne Farsund kommune.