Fagopplæring er viktig for å sikre viktig og helt nødvendig kompetanse og arbeidskraft, men også som del av kommunens samfunnsoppdrag.

Vi vil berømme egne ledere, fagansvarlige og veiledere, men også Lister opplæringskontor for det solide arbeidet de daglig utøver for å sikre trygge og gode lærlingeplasser i vår virksomhet.

KS (kommunesektorens organisasjon) overleverte prisen som årets lærlingekommune til FARSUND med følgende begrunnelse:

Kommunen har vist over tid en meget positiv utvikling ift satsning på inntak av lærlinger. Kommunen har over tid hatt en positiv utvikling ift inntak av lærlinger og tilbud om flere fagbrevsområder. Dette gjør at de ved utgangen av 2022 oppnår 2,60 pr tusen innbyggere, noe som ligger tett opp til oppsatt måltall.

Kommunen tilbyr lærlingeplasser, lærekandidat plasser og mulighet for fagbrev på jobb i flere fag. Det arbeides kontinuerlig med å øke antall fag det kan tilbys læreplasser i.

Etter nedgangskonjunkturen i 2015 lette fylkeskommunen etter muligheter for læreplasser ute i kommunene som kunne kompensere for mangel på læreplasser i privat sektor. Farsund kommune var en av de kommunene som tok utfordringen og stilte opp. De kunne ikke tilby industrimekanikerfaget, men søkte godkjenning i kjemiprosessfaget på vann- og avløp som første kommune i Vest-Agder og tok inn 2 ungdommer fra industriteknologi i kjemiprosessfaget.

Gjennom årene har kommunen hatt lærlinger i 7 forskjellige lærefag i tillegg til barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget.

Dette er fagområdene:

  • Aktivitørfaget
  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Feierfaget
  • IKT-servicefag
  • Institusjonskokkfaget/ernæringskokkfaget
  • Kjemiprosessfaget
  • Renholdsoperatørfaget

Flere ganger har kommunen gitt beskjed om at de kan ta inn flere lærlinger, men at de mangler søkere til de ulike fag.

Kommunen viser gjennom handling, engasjement for unge som gjennom sin videregående opplæring og har mål om grunnkompetanse (ikke full yrkeskompetanse) ved alene å ha 1/3 av alle lærekandidater i kommunene på Agder ved utgangen av 2022 (3 av 9 kontrakter).

Satsningen på lærlinger/lærekandidater er godt forankret politisk og administrativt i kommunens arbeidsgiver- og rekrutteringsstrategi.