Fallvilt og skadet vilt

Påkjørsel, skadet eller sykt vilt

Påkjørsel av vilt eller observasjoner av skadet eller sykt vilt skal umiddelbart meldes politiet på telefon 02800. 

Ved akutte situasjoner kan politiet kontaktes på telefon 112.

Viktige opplysninger når du melder i fra:

  • En nøyaktig beskrivelse av hvor dyret er observert.
  • Om dyret er dødt eller om det lever? I fall det lever, ligger det på bakken eller har det løpt sin vei. Og i så fall, hvilken retning?
  • Oppgi navn, adresse og telefonnummer slik at du kan nås.

Dødt vilt i vei eller veikant

Dødt vilt som ligger på vei eller veikant, er veimyndighetenes ansvar.  Dersom du er helt sikker på at dyret er dødt, kan veimyndighetene varsles på telefon 175 ,tast 1. Dersom dyret lever eller du er i tvil, ring politiet på telefon 02800 eller viltettersøksgruppa på telefon 941 34 575. 

Selvdøde dyr 

Selvdøde dyr er grunneiers ansvar.  Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse eller forurenser, kan det bli liggende i naturen. Kommunen ønsker å bli underrettet om funn for registrering og rapportering.  Kommunen  har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt.

Ville katter, rotter og lignende, samt syke dyr og dyrevern

Spørsmål om ville katter, rotter og annet, rettes til Mattilsynet på telefon 06040. Ansvaret for alle syke dyr og dyrevern vises til Mattilsynet og Dyrevernsnemnda.

Preparering av døde dyr

Kommunene får ofte henvendelser om vilt som er funnet dødt. Ofte ønsker privatpersoner som finner slikt dødt vilt å beholde det for preparering. Slikt vilt er viltfondets eiendom om arten er søkepliktig, og prosedyren er at vedkommende søker gjennom en autorisert preparant til Miljødirektoratet. Privatpersoners ønske om å beholde viltet til eget bruk, vurderes da opp mot behov som ulike institusjoner har.

Jakt

Jakt etter hjortevilt er organisert som jaktvald. For elg og hjort er det 4 vald som igjen er oppdelt i jaktfelt. For småviltjakt er det grunneier som styrer sin jaktrett.

Forskrift om jakt- og fangsttider, for jaktsesongene fra 1.april 2022 til 31.mars 2028

 

Jakttider i Farsund kommune

Viltart

Jakttid

Elg

25.09. - 23.12.

Hjort

01.09. - 23.12.

Rådyr generelt

25.09. - 23.12.

Rådyr bukkejakt

10.08. - 24.09.

Hare

10.09. - 28.02.

Bever

01.10. - 30.04

Grågås 10.08 – 23.12
Utvidet jakttid på grågås (kl. 4 – 10) 21.07 – 10.08
Kanadagås
(Utvidet 14 dager før ordinær jakttid og 2 måneder etter)
26.07 – 23.02

Bever

Beverjakt reguleres av forskrift om forvaltning av bever. Til forskriften hører det en forvaltningsplan og alle som skal drive beverjakt må forholde seg til forskriften.

Forskrift om jakt, felling og fangst

Utvidet jakttid for grågås, for perioden 2022 – 2028, Farsund kommune:

Utvidet jakttid for kanadagås og stripegås, for perioden 2022 – 2028, Agder:

Forskrift om forvaltning av hjortevilt:

Jegerprøven

Den norske jegerprøveutdanningen er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende elektronisk eksamen. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger. Jegerprøven avsluttes med en elektronisk eksamen der det må svares riktig på 40 av totalt 50 spørsmål.
Les mer: https://jegerproveeksamen.no/

Jegerprøvekurs

Det er flere aktører som arrangerer jegerprøvekurs, deriblant:

AOF (klikk på lenken og søk etter jegerprøve)

Norges jeger- og fiskeforbund (egen fylkesoversikt over kurs)

Avleggelse av jegerprøve

Kommunen er ansvarlig for å avholde elektronisk eksamen for elever som har gjennomført kurset. 
For oppmelding til eksamen, ta kontakt med eksamensansvarlig i kommunen, tlf. 38 38 20 00.

Mer informasjon finnes på Miljødirektoratets hjemmeside.