Ferskvannsfiske

  • Innlandsfisk er fiskearter som lever hele livet i ferskvann.
  • I Agder er det tillatt å fiske etter aure (ørret), abbor (sjebbe), og bekkerøye, samt gjedde, karpe, karuss, gullvederbuk, røye, sandkryper, skrubbe, suter, sørv, trepigget stingsild og ørekyt.
  • Alle over 16 år må kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren før fisket starter.

Saltvannsfiske

Sjøørett og laksefiske

Regionen vår har lakseelver i toppskiktet! Trykk på linken under for å kjøpe fiskekort, se fisketider og annen informasjon om elvene. I Farsund kommune finnes sjøørretfiske i sjøen- karakterisert som noe av det beste i landet.
I vassdrag med forekomst av anadrom fisk som ikke er nevnt i forskrift om fiske etter anadrom laksefisk, er det ikke tillatt å fiske anadrome laksefisk. Fylkesmannen kan åpne for slikt fiske i enkeltvassdrag, nærmere definerte områder eller hele fylket. For verneområdene gjelder verneforskriftens bestemmelser om fiske.

Fiskeregler og fisketider i saltvann

Alle norske statsborgere og personer bosatt i Norge har i utgangspunktet rett til å fiske innenfor fiskerigrensen på tolv nautiske mil. Utlendinger som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fisken.

Les mer om fiskeregler og fisketider i saltvann - Miljødirektorate