Regler for trafikksikker vegetasjon

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
  • Greiner fra trær over fortau og sykkelfelt må henge minst 2,5 meter over bakken. Fri høyde over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. (Greiner skal ikke nå opp til ledninger.)
  • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å klippe. Det følger med en skisse over frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Blir vegetasjonen fortsatt ikke klippet, kan kommunen gi pålegg med tidsfrist eller varsel om klipp i kommunal regi med kantklipper og for grunneiers regning.

Illustrasjoner av nødvendige frisiktsoner og krav til klipping av vegetasjon som henger ut i vei og fortau finner du nedenfor:

Hekker og frisikt                    Brosjyre om klipping av hekk og busker