Kriterier for tildeling

 • Det er to tildelinger i året med søknadsfrist 15. mars og 15. september, hovedtildelingen er 15. mars.
 • Det kan søkes om støtte, eller underskuddsgaranti for arrangement.
 • Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti for arrangementet som er gjennomført.
 • Tilskudd/ underskuddsgaranti skal som hovedregel ikke gis dersom det danner grunnlag for fortjeneste til private eiere.
 • Arrangement som har fast kommunalt tilskudd kan ikke søke om underskuddsgaranti i tillegg.
 • Støtte gis til aktiviteter og prosjekter som favner flest mulig.
 • Støtte kan gis tiltak som kommer hele kommunen til gode.
 • Støtte gis i utgangspunktet kun til aktører som hører hjemme i Farsund kommune.
 • Det kan gis støtte til arrangementer/ tiltak, arrangert av aktører utenfor kommunen, når disse anses som viktige for kommunens innbyggere og besøkende.
 • Det gis ikke støtte til rene sosiale tiltak rettet mot spesifikke grupper og som anses å høre naturlig inn under andre tilskuddsordninger.
 • Det må søkes om et konkret beløp og settes opp et realistisk budsjett for tiltaket.
 • Farsund kommune kan be om rapport på bruken av tildelte midler.
 • Retningslinjene evalueres ved behov.

Søknadsskjema finner du her.

Vedtatt i utvalg for oppvekst og kultur 6. juni 2019, sak 19/19.

Tillegg til retningslinjene vedtatt av kommunestyret 18.03.2021, sak 8/21:

1. Kommunen skal ikke yte støtte til organisasjoner som utestenger personer på grunn av legning, kjønn, religion, funksjonsevne, etnisitet og sosial bakgrunn.
2. De som mottar støtte fra kommunen forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering, og motvirke alle former for diskriminering. 
3. Gratis bruk av kommunens lokaler, er en form for indirekte støtte og omfattes av punkt 2.