Kriterier for tildeling

 • Det er to årlige tildelinger med søknadsfrist 15. mars og 15. september, hovedtildelingen er 15. mars.
 • Det kan søkes om støtte, eller underskuddsgaranti for arrangement.
 • Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti for arrangementet som er gjennomført.
 • Tilskudd/ underskuddsgaranti skal som hovedregel ikke gis dersom det danner grunnlag for fortjeneste til private eiere.
 • Arrangement som har fast kommunalt tilskudd kan ikke søke om underskuddsgaranti i tillegg.
 • Støtte gis til aktiviteter og prosjekter som favner flest mulig.
 • Støtte kan gis tiltak som kommer hele kommunen til gode.
 • Støtte gis i utgangspunktet kun til aktører som hører hjemme i Farsund kommune.
 • Det kan gis støtte til arrangementer/ tiltak, arrangert av aktører utenfor kommunen, når disse anses som viktige for kommunens innbyggere og besøkende.
 • Det gis ikke støtte til rene sosiale tiltak rettet mot spesifikke grupper og som anses å høre naturlig inn under andre tilskuddsordninger.
 • Det må søkes om et konkret beløp og settes opp et realistisk budsjett for tiltaket.
 • Farsund kommune kan be om rapport på bruken av tildelte midler.
 • Retningslinjene evalueres ved behov.

Det er ikke egne skjema til bruk ved søknad om denne støtten.

Vedtatt i utvalg for oppvekst og kultur 6. juni 2019, sak 19/19.