Hvem kan søke?

Spillemidler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle organisasjoner med idrett som formål. Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Søknadsfrist og - skjema

Frist for innsendelse av elektronisk søknad til kommunen er 15. oktober. Søknaden blir behandlet politisk i november, og sendes videre til fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Søknadsskjema finner du her.

Vilkår

Det er bare eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. 
Anlegget skal være universelt utformet og ha god planlegging og funksjonalitet.
Søker må ha rett til bruk av grunnen der anlegget skal ligge.

Anlegget må være med i Farsund kommunes vedtatte Plan for idrett og fysisk aktivitet, eller være politisk behandlet ved den årlige rulleringen av handlingsprogrammet i november.

Det kan kun søkes tilskudd på grunnlag av kostnader som gjelder aktivitetsareal og nødvendige tilleggselementer.

Prosjektet må være fullfinansiert. 

For rehabilitering av idrettsanlegg må anlegget heve standarden både funksjonelt og bruksmessig.

For nærmiljøanlegg som mottar spillemidler gjelder blant annet:

  • Anlegget skal være fritt og allment tilgjengelig.
  • Nærmiljøanlegget skal ikke dekke behov for organisert idrettsaktivitet og vanlige idrettskonkurranser.
  • Lekeplasser som bare består av klatrestativ, rutsjebaner, sandkasser, runser osv. (redskapslekeplasser), faller utenfor ordningen.

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Viktig informasjon

Alle søkere må sette seg inn «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» som utgis av departementet hvert år.

Både bestemmelser, litteratur og søknadsskjema finner du på idrettsanlegg.no.

Informasjon om spillemiddelordningen, innlogging til søknadsordningen, hjelp og dokumentasjonskrav finner du på anleggsregisteret.no.

Den gode prosessen og informasjon om andre idrettsanlegg som har fått støtte, finner du på godeidrettsanlegg.no.