Reguleringsplan sendes med dette til offentlig ettersyn til berørte parter i 6 uker i perioden 26.3.2024 til 7.5.2024.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes:
Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund eller på epost post@farsund.kommune.no  innen 7.5.2024.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 22/01740.

Vedlegg:

Planbeskrivelse Havika 23.02.24.pdf
Saksutskrift - 1.gangs behandling. PlanID 11802 - Detaljregulering Lista Surfing - 16-9, 81, m.fl..pdf
Vedlegg 1 - Plankart 230224.pdf
Vedlegg 2 - Havika - Bestemmelser 20.03.24.pdf
Vedtak.pdf