Søke eller bytte barnehageplass

 
Barn som har barnehageplass, er sikret denne fram til skolestart eller så lenge foreldre/foresatte ønsker det. 
Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehage, sender du ny søknad. 
 

Søknadsfrist

I Farsund kommune er det er ett samordnet hovedopptak. Det betyr at hvis du ønsker plass til hovedopptaket i en av alle våre barnehager, må du søke innen 1. mars. 
Du kan søke om plass hele året. Dersom det er ledig plass er det suppleringsopptak gjennom året.

Hvordan kan du få barnehageplass

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor. 

Det legges stor vekt på foreldrenes/foresattes ønsker og behov ved barnehageopptaket. Barnet har rett til plass i sin opptakskrets ved hovedopptak. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.

Etter hovedopptaket foretas fortløpende opptak i barnehager som har ledig kapasitet. 

Flytting under påbegynt barnehageår

 • Kommunale barnehager: Dersom et barn med barnehageplass flytter til en annen kommune, kan barnet beholde plassen ut påbegynt semester, dvs. fram til 31. desember eller 31. juli.
 • Private barnehager: se vedtekter.

Når har barnet rett til barnehageplass

 • Barnet må være bosatt i Farsund kommunen innen oppstart
 • Søknad må være registrert til søknadsfrist for hovedopptaket som er 1. mars
 • Barnet må fylle 1 år senest i november.

Følgende prioriteringer gjelder ved opptak:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne
 2. Barn hvor det er fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 (omsorgsovertakelser og frivillig hjelpetiltak). Skriftlig tilråding fra faginstans må foreligge for at fortrinnsrett etter pkt. 1 og 2 utløses. (PPT, barnevern, spesialisterklæring)
 3. Barn som har plass prioriteres ved endring av oppholdstid
 4. Barn som er skolestartere (5 åringer)
 5. Søsken til barn som har barnehageplass (gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i)
 6. Styrer kan bruke utjevningsplasser etter skjønn for å rette opp skjevheter mht. alder, kjønn og etnisitet i gruppesammensetningen
 7. Dersom to barn står likt, prioriteres det eldste barnet i aktuelt årskull

Foresatte som ønsker overføring til annen barnehage, må søke på nytt. Opptakskriteriene gjelder på lik linje som for nye søkere. Dersom barnet tilbys og mottar plass i ny barnehage, avsluttes tidligere plass. Vær oppmerksom på at det kan være oppsigelsestid i den barnehagen barnet har plass. 

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvilke barn som får tilbud om plass først. Du finner vedtektene til de private barnehagene på barnehagenes egne sider.

Oppholdstid

Du kan søke om 2, 3, 4 eller 5 dagers plass.  Antall dager som tilbys kan variere fra barnehage til barnehage og opplyses om på deres nettsider. 

Åpningstider

Daglig oppholdstid er lik barnehagens åpningstid. Åpningstider kan variere fra barnehage til barnehage og opplyses om på deres nettsider. 

Endre oppholdstid

Ønsker du å endre antall dager i barnehagen må du søke om dette og sende inn endringsskjema. 

Du kan søke om endring:

 • ved barnehageårets begynnelse i august. Endringsskjema sendes elektronisk innen søknadsfrist til hovedopptaket 1. mars
 • fra 1. januar. Endringsskjema sendes elektronisk innen 1. november. 

Økning av oppholdstid kan skje fortløpende gjennom året ved ledig kapasitet.

Går barnet ditt i privat barnehage, kan det være andre regler og tidsfrister når det gjelder endring av oppholdstid. Kontakt barnehagen det gjelder.