Søke eller bytte barnehageplass

Søknadsfrist hovedopptak

I Farsund kommune er det er ett samordnet hovedopptak. Det betyr at hvis du ønsker plass til hovedopptaket i en av våre barnehager, må du søke innen 1. mars.

Du kan søke om plass hele året. Tildeling av plass i suppleringsopptak foretas ved ledig plass i barnehagen.

Barn som har barnehageplass, beholder den fram til skolestart eller til den eventuelt sies opp av foreldre/foresatte.  

Har du barnehageplass fra før, men ønsker å bytte barnehage, sender du ny søknad. Opptakskriteriene gjelder på lik linje som for nye søkere. Når barnet tilbys plass i en ny barnehage og foresatte takker ja til plassen, må foresatte selv si opp eksisterende plass i den barnehagen barnet går i via Oppvekstportalen. Vær oppmerksom på at det kan være oppsigelsestid i den barnehagen barnet har plass. 

Når har barnet rett til barnehageplass

Barn med rett til barnehageplass i hht Lov om barnehager §16 er:

 • Familien må være bosatt i Farsund kommunen innen oppstart
 • Søknad må være registrert til søknadsfrist for hovedopptaket som er 1. mars
 • Barn må fylle 1 år senest i november.

Opptakskriterier:

Følgende prioriteringer gjelder ved opptak:

 1. Prioritet til barnehageplass
 1. Barn med nedsatt funksjonsevne § 18
 2. Barn det er fattet vedtak for etter lov om barneverntjenester §§ 4-12, 4-4 annet og fjerde ledd.
 1. Barn med rett til plass etter barnehageloven §16.
 2. Søsken i samme barnehage. Gjelder også halvsøsken som bor sammen.
 3. Barn av ansatte i kommunal barnehage.
 4. Faktoren hensiktsmessig gruppesammensetning. Det tas hensyn til eksisterende barnegruppe med utgangspunkt i alder og kjønn.  
 5. Som hovedregel ved lik prioritering foretas det loddtrekning på søkerne.

Søkes det etter opptakskriteriene, må dette dokumenteres, jfr. pkt. om spesielle hensyn i elektronisk søknadsskjema. Dokumentasjonen må sendes pr. post, vedlagt epost bekreftelse eller henvisning til barnets navn og fødselsnummer.

Uten dokumentasjon blir søknaden behandlet som en ordinær søknad om barnehageplass.

Private barnehager har egne opptakskriterier. Du finner vedtektene til de private barnehagene på barnehagenes egne sider.

Søkes det etter opptakskriteriene, må dette dokumenteres, jfr. pkt. om spesielle hensyn i elektronisk søknadsskjema. Dokumentasjonen må sendes pr. post, vedlagt epost bekreftelse eller henvisning til barnets navn og fødselsnummer.

Uten dokumentasjon blir søknaden behandlet som en ordinær søknad om barnehageplass.

Private barnehager har egne opptakskriterier. Du finner vedtektene til de private barnehagene på barnehagenes egne sider.

 

Oppholdstid

Kommunale barnehager tilbyr 5 dagers plass.  

Noen private barnehager tilbyr 4 dagers plass, se oversikt i Oppvekstportalen 

Oppsigelse av barnehageplass

 

Skal du si opp du barnehageplass må du registrere din oppsigelse i Oppvekstportalen.

Oppsigelsestid

Kommunale barnehager har 1 måneds oppsigelsetid, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre eller foresatte har tatt imot plassen.

Private barnehager kan ha lenger oppsigelsestid. Se barnehagenes vedtekter.

Ved overgang til annen barnehage i kommunen, må oppsigelsestid, overgangstidspunkt og betaling avklares med begge barnehagene.

Oppsigelse ved skolestart går automatisk for både private og kommunale barnehager. Barnehageplass opphører fra den dato som er registrert i Oppvekstportalen.

Flytting under påbegynt barnehageår

Kommunale barnehager: Dersom et barn med barnehageplass flytter til en annen kommune, kan barnet beholde plassen ut påbegynt barnehageår.

Private barnehager har egne vedtekter. Du finner vedtektene til de private barnehagene på barnehagenes egne sider.